Vælg type:
Vælg sygdom: Udvidet søgning >>
Søgeresultat:    (Alle)
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
A2G-1a Standard risk Reduktion af toksicitet med bevarelse af helbredelsesrate ved behandling af standard risiko ALL uden anvendelse af anthracyklin i den sene induktionsfase Fase 3 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ACE-CL-311 Et randomiseret, åbent fase 3 forsøg på flere centre til undersøgelse af virkningen og sikkerheden ved acalabrutinib (ACP-196) i kombination med venetoclax med og uden obinutuzumab sammenlignet med investigators valg af kemoimmunoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi uden del(17p) eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Århus Universitetshospital
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Vejle Sygehus
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Herlev Hospital
ADORE Et randomiseret, ublindet fase I/II åben platform studie til vurdering af sikkerhed og virkning af nye kombinationer med ruxolitinib hos myelofibrose-patienter Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type. Fase 1 Rigshospitalet
ALICE Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 2 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adjuverende alectinib versus adjuverende platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib (tumorer større end eller lig med 4 cm) til stadie IIIa anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Odense Universitetshospital
ALLTogether-1-A ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Antihistamin mod prostatakræft Ebastin i kombination med docetaxel til kastrations-resistente prostatakræftpatienter Fase 2 Rigshospitalet
ARG-1 Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom Fase 1 Herlev Hospital
ASC4MORE Et åbent (ikke-blindet), randomiseret fase 2-multicenterforsøg med oral asciminib i kombination med imatinib overfor fortsat behandling med imatinib eller overfor skift til nilotinib hos patienter med Philadelphia kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML-CP) som tidligere er blevet behandlet med imatinib uden at have opnået dybt molekylært respons Fase 2 Herlev Hospital
ASSURE (ACE-312) Et fase 3b, multicenter, ublindet, single-arm studie med acalabrutinib (ACP-196) hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ATHENA Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-multicenterforsøg med ovariecancerpatienter med henblik på evaluering af rucaparib og nivolumab som vedligeholdelsesbehandling efter respons på platinbaseret frontlinje kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
ATOR - 1015 Et fase 1, multicenter, åbent dosiseskalerende studie hos patienter med fremskredne og/eller refraktære solide tumorer, der evaluerer sikkerheden af intravenøst administreret ATOR-1015 Fase 1 Rigshospitalet
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
Avelumab Åbent fase 1/2 studie til at kortlægge farmakokinetik, farmakodynamik, sikkerhed, og anticancer effekt af Avelumab (anti-PD-L1) hos børn med behandlingsrefraktær eller recidiveret solid tumor eller lymfom Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
AZA-AML-004 Et randomiseret, multicenter, ublindet, fase 2 studie med en sikkerheds run-in del, for at evaluere sikkerhed, farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) sammenlignet med ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af akut myeloid leukæmi efter første komplette remission Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BCHILD Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621) Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser Fase 1 Herlev Hospital
BEACON ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-studie med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom Fase 2 Rigshospitalet
BeTo-Ovar Bevacizumab og tocotrienol til behandling af tilbagefald af kræft i æggestokkene baseret på en tumormarkør i blodet Fase 2 Vejle Sygehus
BILTRACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
BIO-CHIC Biomarkørstyret og dosisintensiveret kemoimmunoterapi med tidlig CNS profylakse til patienter under 65 år med højrisiko diffust storcellet B-celle lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BIOMEDE BIOlogical MEdicine for diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) Eradication Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Blinatumomab infants med rKMT2A Et pilotstudie til afprøvning af gennemførlighed, sikkerhed og effekt af tillæg af det bi-specifikke antistof Blinatumomab til spædbørn med KMT2A (MLL) rearrangeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter Interfant-06 protokollen Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Fase 3 studie, der undersøger effekt, sikkerhed og tolerabilitet for blinatumomab som konsolideringsbehandling versus konventionel konsoliderings kemoterapi hos pædiatriske patienter med højrisiko første recidiv af B-linie akut lymfoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
BMS CA209-848 Et randomiseret, åbent, fase 2 studie af nivolumab i kombination med ipilimumab eller nivolumab monoterapi til patienter med fremskredne eller metastaserende solide tumorer med høj tumor mutationsbyrde (TMB-H) Fase 2 Rigshospitalet
B-NHL 2013 Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere Fase 3 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
BONE Knogleheling under ninlaro eksponering. Et ublindet fase 2 single-center studie. Fase 2 Odense Universitetshospital
BONY-M Stereotaktisk strålebehandling af knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom - et fase II studie Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BosuPeg Et forsøg om virkningen og sikkerheden af langtidsvirkende lavdosis ropeginterferon hos patienter med kronisk myeoid leukæmi, der behandles med bosutinib fra diagnosetidspunktet: et randomiseret prospektivt forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BP40087 FAP Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase Ia/Ib forsøg, som skal vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet for RO7122290, et fibroblast aktiveringsprotein-a (FAP), der er målrettet 4-1BB-ligand (CD137L), med eller uden forbehandling med obinutuzumab hos patienter med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer som monoterapi eller i kombination med atezolizumab efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Rigshospitalet
BP41072 Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
BREACE Træning for ældre kvinder med brystkræft der modtager medicinsk behandling - et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
BYLieve Et ikke-komparativt, åbent, multicenter fase II forsøg med tre kohorter til bestemmelse af sikkerhed og effekt af alpelisib i kombination med fulvestrant eller letrozol hos patienter med PIK3CA-muteret, HR-positiv, HER2-negativ fremskreden brystkræft, der er forværret under eller efter tidligere behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
CA9UP Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling Fase 2 Rigshospitalet
Cairo 4 Medfører operation af svulsten i tarmen en forbedret overlevelse hos patienter, med spredning af tyktarm og endetarmskræft - Et randomiseret studie mellem kirurgi og kemoterapi eller kemoterapi alene Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Fase 1 Sjællands Universitetshospital, Køge
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
CASSIOPEIA Et fase II forsøg med tisagenlecleucel til børn og unge med høj risiko B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) og minimal restsygdom efter afsluttet konsoliderende behandling Fase 2 Rigshospitalet
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Århus Universitetshospital
CELS hos højrisikopatienter Kombineret kikkertkirurgi til behandling af tyktarmskræft i tidligt stadie hos skrøbelige patienter Fase 2 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Sjællands Universitetshospital, Køge
Cerebellar Mutism Syndrome Study Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
CheckMate 650 Et fase 2 forsøg med nivolumab plus ipilimumab, ipilimumab alene eller cabazitaxel til mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CheckMate 76k Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg med adjuverende immunterapi med nivolumab eller placebo efter komplet resektion af stadie IIB/C malignt melanom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CheckMate 7FL Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie med nivelumab versus placebo i kombination med neoadjuverende kemoterapi og adjuverende endokrin behandling til patienter med højrisiko, østrogenreceptor positiv (ER+), human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) primær brystkræft Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Checkmate 901 Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Herlev Hospital
CheckPRO Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling Fase 2 Herlev Hospital
CHIBREA Enkelt center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret fase II undersøgelse af SimeCOS hos postmenopausale kvinder, der er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får adjuverende behandling med letrozol Fase 2 Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CO40939 (CEA-TCB) Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression Fase 1 Rigshospitalet
COBRA Målrettet og meget tidlig FDG-PET responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom: Et fase II forsøg Fase 2 Rigshospitalet
COMBI-II Effekt og sikkerhed af kombinationsbehandling med interferon og jakavi til patienter med nydiagnosticeret polycytæmia vera Fase 2 Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Conpet Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
COVID-19 hos hæmatologiske patienter Coronavirusinfektion hos hæmatologiske patienter i Danmark: risikofaktorer, sygdomsforløb og senfølger Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Unive
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
CryoPac Kuldebehandling til forebyggelse af føleforstyrrelser ved kemoterapi med paclitaxel hos patienter med tidlig brystkræft – en randomiseret videnskabelig undersøgelse Hillerød Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CUPISCO Et fase II-, randomiseret, multicenterforsøg til sammenligning af effekten af og sikkerhed ved målrettet behandling eller immunterapi baseret på genomisk profilering i forhold til platinbaseret kemoterapi hos patienter med kræft med ukendt primæt tumor, som har fået tre serier kemoterapi med platin-duplet Fase 2 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Sjællands Universitetshospital, Roskilde
DaBlaCa-14 - TOMBOLA Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk recidiv efterf radikal cystektomi Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DaBlaCa-16 - MOSAIC Klinisk studie med alternativ metode for tildannelse af urinafledning for at reducere risiko for stenosering i urinlederne efter blærefjernelse Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dabrafenib Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
DAHANCA 26 Fase II multicenter, ublindet, randomiseret studie med paclitaxel og capecitabine versus paclitaxel, capecitabine og cetuximab til første linie behandling af recidiverende og/ eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved- og halsregionen (HNSCC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DAHANCA 35 Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DAHANCA 37 Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området Fase 2 Aalborg Universitetshospital
DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
DANGER emesis Et multicenter, single-arm, fase 2 studie, der undersøger sikkerhed og antiemetisk effekt af Akynzeo (en fast dosis kombination af palonosetron og netupitant) plus dexametason til patienter, der modtager konkomitant kemo-stråleterapi med ugentlig cisplatin i mindst 5 uger Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
DART Dosis-eskaleret adaptiv strålebehandling - et randomiseret fase II studie af definitiv kemo-strålebehandling til lokal avanceret esophagus cancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
DASTOP 2 Stop af medicinsk behandling hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som tidligere har forsøgt behandlingsstop og har fået tilbagefald af CML og derefter genoptaget medicinsk behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG Proton Trial Proton- versus røntgenbestråling til patienter opereret for tidlig brystkræft: Skagen trial 2, et klinisk kontrolleret randomiseret studie Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DISULFIRAM trial Et åbent fase 1b/2 forsøg til at vurdere sikkerhed og effektivitet af behandling med disulfiram, kobber og vinorelbine hos patienter med fremskredne solide tumorer (fase 1b del, dosiseskalering) med udvidelse til patienter med fremskreden brystkræft (fase 2 del) Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
DNOG-2 Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DUO-O Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret multicenter fase III-forsøg til vurdering af durvalumab i kombination med kemoterapi og bevacizumab efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med durvalumab, bevacizumab og olaparib hos patienter med nydiagnosticeret, fremskreden ovariecancer (DUO-O) Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Århus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva) Herlev Hospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
EURELOS Europæisk registrering af recidiverende osteosarkom Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EuroNet-PHL-C2 Andet internationale inter-gruppe studie af klassisk Hodgkin's lymfom hos børn og unge Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EVI-3 Kombination af aktiv og passiv DNA hypometylering: Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie af effekten og sikkerheden af oralt vitamin C i kombination med azacitidin til højrisiko MDS, CMML-2 og "low-blast count" AML Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
EVITA Epigenetik, vitamin C og abnorm blodcelledannelse - Vitamin Cs rolle i epigenetisk regulation i hæmatopoiesen, sub-studie på CCUS, lavrisiko MDS og CMML-0/1 Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom. Et DARENCA-4 studie. Fase 2 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
Feasibility study for MR Linac MR-tilpasset strålebehandling af target lokaliseret i bækkenregionen Odense Universitetshospital
FIGHT-101 (Incyte) Ikke-blindet, dosiseskalerende fase 1/2-forsøg til vurdering af sikkerheden og tolerabiliteten ved INCB054828 hos personer med fremskreden malign sygdom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-207 (Incyte 207) Et fase 2, ikke-blindet, enkeltgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden af pemigatinib hos deltagere med tidligere behandlede, lokalt fremskredne/metastatiske eller ikke kirurgisk resekterbare ondartede solide tumorer, der omfatter aktiverende FGFR-mutationer eller translokationer Fase 2 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
FIGHT-302 Et ikke-blindet, randomiseret, aktivt kontrolleret fase 3-multicenterforsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af pemigatinib sammenlignet med kemoterapi med gemcitabin plus cisplatin som førstelinjebehandling af deltagere med ikke-resektabelt eller metastatisk kolangiokarcinom med FGFR2-forandringer Fase 3 Herlev Hospital
FIOL Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Odense Universitetshospital
FIORELLA Randomiseret fase 2 studie af fittness- og komorbiditets tilpasset behandling til ældre patienter med nydiagnosticeret primært central nervesystem lymfom Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling Vejle Sygehus
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT1042-01 Et first-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer Fase 1 Rigshospitalet
GEN3013 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling Ukendt Fase Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft Fase 2 Herlev Hospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft Herlev Hospital
Rigshospitalet
GO41582  Et ublindet, multicenter, fase 1 studie som evaluerer sikkerhed og farmakokinetik af eskalerende doser af RO7297089 hos deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 1 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Heartcheck En undersøgelse af hjertefunktion hos patienter med kræft i spiserør og mavemund som planlægges behandlet med kemo- og stråleterapi samt operation Århus Universitetshospital
HER2CLIMB-02 Randomiseret, dobbelt-blindet, fase 3 studie af tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumab emtansin (T-DM1) til deltagere med ikke-resektabel lokalt fremskreden eller metastatisk HER2+ brystkræft Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
HI-AIM Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet Herlev Hospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer Fase 2 Rigshospitalet
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
HuMax-AXL-ADC Et åbent dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter til evaluering af sikkerheden af Axl specifikt antistof lægemiddelkonjugat (HuMax-AXL-ADC) hos patienter med solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
I3Y-MC-JPCM Et fase 2-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med abirateronacetat plus prednison med eller uden abemaciclib til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Fase 2 Rigshospitalet
iBLAD Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ImmunoBreast En fase lb undersøgelse til at undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effektivitet af ALECSAT (Autologous Lymphoid Effektor Celler Specifikt rettet imod Tumorceller) som tillæg til behandling med carboplatin og gemcitabin hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 1 Odense Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
IMMUNOX FOLFOX + immunterapi med oxaliplatin intrahepatisk til patienter med multiple ikke-resektable levermetastaser fra colorectal cancer Fase 2 Herlev Hospital
Impassion 030 Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
INDUCE-III Et randomiseret, dobbelt-blindet, adaptivt, fase II/III studie af GSK3359609 eller placebo i kombination med pembrolizumab som første-linje behandling til patienter med PD-L1 positiv recidiverende/metastatisk hoved-hals planocellulært carcinom. Fase 3
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Intratumoral Influenza Vaccine Intratumoral influenza vaccine i behandlingen af patienter med tyk- og endetarmskræft Fase 2 Sjællands Universitetshospital, Køge
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
IntReALL SR 2010 Internationalt studie for behandlng af Standard Risk tilbagefald af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ALL2010 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Keynote 859 Pembrolizumab/placebo i kombination med kemoterapi som første-linje behandling af patienter med fremskreden HER2 negativ kræft i mavesækken eller nedre del af spiserøret Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Keynote 866 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt studie, som evaluerer perioperativ pembrolizumab (MK-3475) + neoadjuverende kemoterapi versus perioperativ placebo + neoadjuverende kemoterapi hos cisplatin egenede deltagere med muskel invasiv blærekræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 905 Et fase 3 forsøg af perioperativ pembrolizumab til patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til cisplatin Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 937 Et fase 3, dobbelt-blindt, to-armet studie for at evaluere sikkerhed og effekt af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo som adjuverende behandling til deltagere med hepatocellulært carcinom og komplet radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Keynote-587 Et multicenter, ublindet, fase III ekstensionsforsøg, der undersøger langtids sikkerhed og effektivitet hos deltagere med fremskredne tumorer, som modtager behandling eller er i follow-up i et klinisk forsøg med pembrolizumab Fase 3 Odense Universitetshospital
KEYNOTE-975 Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til deltagere med esophagus cancer, som modtager samtidig kemoradioterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote-991 Et forsøg med pembrolizumab (MK-3475) plus enzalutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) versus placebo plus enzalutamid plus ADT givet til patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Keynote-992 (SKIB) Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk studie, som undersøger effekten og sikkerheden af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med kemostråleterapi vs. kemostråleterapi alene hos deltagere med muskelinvasiv blærecancer (MIBC) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
KO-TIP-007 Et ikke-komparativt, pivotalt studie med 2 kohorter til evaluering af effekten af tipifarnib hos patienter med pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) med HRAS-mutationer (AIM-HN) samt HRAS-mutationers indvirkning på respons på førstelinje systemiske terapier for HNSCC (SEQ-HN) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAG 3 (CA224-020) Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
LAPTOP Behandling med immunterapi og kemoterapi i kombination med strålebehandling til patienter med ikke-resektabel lokal avanceret kræft i bugspytkirtlen Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
LEAP-009 Et fase 2, randomiseret, ublindet, tre-armet klinisk studie, som evaluerer sikkerhed og effektivitet af lenvatinib (E7080/MK-7902) i kombination med pembrolizumab (MK-3475) versus standard kemoterapi og lenvatinib monoterapi hos deltagere med recidiverende/metastatisk hoved/hals planocellulær carcinom, som har haft progression efter platin-baseret behandling og immunterapi (PD-1/PD-L1-hæmmere) Fase 2 Rigshospitalet
LEAP-011 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet studie, der sammenligner effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med lenvatinib (MK-7902/E7080) versus pembrolizumab og placebo som første linje behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom hos patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1, og som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret kemoterapi generelt uanset PD-L1 ekspressionen Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
LEAP-012 Et klinisk forsøg med pembrolizumab og lenvatinib i kombination med TACE til patienter med uhelbredelig hepatocellulært carcinom (HCC) uden spredning udenfor leveren Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Lever ctDNA Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie Vejle Sygehus
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje Århus Universitetshospital
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Et fase 1/2-forsøg til undersøgelse af oralt LOXO-292 hos patienter med fremskredne solide tumorer, herunder RET-fusionspositive solide tumorer, medullær skjoldbruskkirtelkræft og andre tumorer med RET-aktivering Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
LON-GAS Et randomiseret fase III studie med trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) med eller uden bevacizumab til patienter med platin-resistent øsofago-gastrisk adenocarcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
LOXO-ext-17005 Et fase 1/2studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-195 til børn og voksne med tidligere behandlede NTRK fusion-positive tumorer Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 studie af den perorale, selektive TRK inhibitor LOXO-101 til patienter med NTRK fusions-positive tumorer Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 (SCOUT) Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Lymrit-37-01 Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Lynx Et fase 2 forsøg som sammenligner behandlingen med daratumumab i kombination med carfilzomib og dexamethason sammenlignet med carfilzomib og dexamethason til patienter med myelomatose, der tidligere har været i behandling med daratumumab Fase 2 Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Lytix Et åben fase II enkel-center forsøg, der undersøger sikkerheden og effektiviteten af LTX-315 og adoptiv T-celleterapi hos patienter med fremskreden /metastatisk bløddelssarkom Fase 2 Herlev Hospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Rigshospitalet
MECORA Metforminbehandling i forbindelse med operation for kræft i tyktarmen Fase 2 Sjællands Universitetshospital, Køge
Slagelse Sygehus
MEFO studiet Præoperativ endoskopisk behandling med fosfomycin og metronidazol hos patienter med højresidig coloncancer og colonadenom: et klinisk proof-of-concept interventionsstudie Fase 2 Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
MEMMAT Et fase 2 studie af metronomisk og targeteret anti-angiogenese behandling til børn med recidiveret eller progressiv medulloblastom Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
miRNA Nye biomarkører for opsporing af testikelkræft og mandlig infertilitet Rigshospitalet
MK-6482 vs Everolimus Forsøg med MK-6482 sammenlignet med everolimus til deltagere med udvikling i fremskreden nyrekræft efter behandling med målrettet terapi Fase 3 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Downs Syndrome 2006 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MOMENTUM Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3-forsøg til evaluering af aktiviteten af momelotinib (MMB) sammenlignet med danazol (DAN) hos symptomatiske, anæmiske forsøgspersoner med primær myelofibrose (PMF), post-polycytæmia vera (PV) myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi (ET) myelofibrose, som tidligere har modtagetbehandlingmed JAK-hæmmer Fase 3 Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
MonAlec Undersøgelse af cirkulerende tumor DNA hos NSCLC-patienter behandlet med alectinib Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Herlev Hospital
MR-hyperpolarisation Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen Århus Universitetshospital
Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Århus Universitetshospital
NAME En direkte sammenligning af Navelbine Oral (vinorelbine) kemoterapi givet enten klassisk eller metronomisk til behandling af patienter med metastaserende brystkræft Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetsho
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Rigshospitalet
NeoAEGIS Et randomiseret forsøg med neoadjuvant og adjuvant kemoterapi (modificeret MAGIC regime) versus neoadjuvant kemoradioterapi (CROSS regime) til patienter med adenokarcinom i spiserør og mavemund Rigshospitalet
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol) Fase 3 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
New SPCRC Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) Odense Universitetshospital
Niip - CheckMate 8HW Et fase 3b, randomiseret klinisk studie af nivolumab alene, nivolumab i kombination med ipilimumab eller investigators valg af kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR) Fase 3 Herlev Hospital
Vejle Sygehus
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Forsøgsprotokol for behandling af børn og teenagere med akut myeloid leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
NORDIC-SUN Multicenter, randomiseret, fase III studie af udsat cytoreduktiv nefrektomi ved synkront metastatisk renalcelle carcinom og samtidig behandling med checkpoint inhibitorer: Et DaRenCa og NoRenCa studie, som evaluerer effekten af kirurgi eller ingen kirurgi Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NorPACT-1 Nordisk, multicenter, ublindet, fase 2 randomiseret kontrolleret studie, som evaluerer effekten af tilføjelse af kemoterapi før resektion af en malign tumor i pancreashovedet, for at undgå tidlig mortalitet hos de patienter, som resekteres Fase 2 Odense Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom Fase 1 Rigshospitalet
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Fase 1 Rigshospitalet
NP41300 Et åbent, multicenter dosiseskalerings fase l forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetikken, farmakodynamikken og den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669, et PD-1/LAG3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom Fase 1 Rigshospitalet
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus) Århus Universitetshospital
OPTIPAL II Optimal palliativ anti-EGFR behandling af metastatisk kolorektal cancer: Et feasibility studie, der undersøger cirkulerende tumor DNA for beslutninger vedrørende behandling Århus Universitetshospital
OReO Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
P5x5 protokoller Kortvarig strålebehandling af patienter med rectum cancer Fase 2 Århus Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Herlev Hospital
PACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Århus Universitetshospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) En prospektiv ikke-interventionssikkerhedsundersøgelse efter markedsføringstilladelse (PASS) med lenalidomid hos tidligere ubehandlede voksne patienter med myelomatose, der ikke er egnet til høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte (“transplantationsuegnet” [TNE]) (“Revlimid® TNE NDMM PASS”) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer) Fase 3 Rigshospitalet
Perioperative Interferon-alfa2a Effekt af lavdosis interferon-alfa2a på perioperativ immunsuppression Fase 2
Fase 3
Sjællands Universitetshospital, Køge
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PIPAC-OPC2 Lokal behandling af peritoneale metastaser med intraperitoneal kemoterapi ved Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) metoden Fase 2 Odense Universitetshospital
PIPAC-OPC3 Adjuverende behandling med forstøvet kemoterapi, som frigives direkte i bughulen, efter operation for kræft i tyktarmen Fase 2 Odense Universitetshospital
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
PIPAC-OPC4 Adjuverende Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) under laparoskopisk resektion hos patienter med højrisiko ventrikelcancer: Et multicenter fase 1 studie Fase 1 Odense Universitetshospital
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Pre-Can Præscreening af lægemidler efter genanalyse med henblik på målrettet behandling Rigshospitalet
PRECODE Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH Odense Universitetshospital
PreVent-ACaLL Korttids kombinationsbehandling med acalabrutinib og venetoclax for nydiagnosticerede patienter med CLL i højrisiko for infektioner og/eller tidlig behandling, der ikke opfylder IWCLL kriterierne for behandling. Et randomiseret forsøg med ekstensiv immunfænotypebestemmelse Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
PRISM Strålebehandling af prostatakræft på MR-accelerator Odense Universitetshospital
ProSeq Cancer En prospektiv undersøgelse af omfattende genomiske analyser hos patienter med uhelbredelig kræft, med henblik på målrettet behandling. Aalborg Universitetshospital
ProWide ProWide - Patientrapporterede outcomes brugt til ugentlig internetbaseret opsporing af progressiv sygdom i lungekræft; et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
PUMA-NER-5201 Et åbent fase 2 forsøg med Neratinib til patienter med solide tumorer med somatiske mutationer i den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR, HER2, HER3) eller EGFR-genamplifikationer Fase 2 Rigshospitalet
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital, Roskilde
QoLATI - DAHANCA 34 Livskvalitet efter robotkirurgisk behandling sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft: En national randomiseret undersøgelse Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Århus Universitetshospital
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus U
Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme Rigshospitalet
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Århus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewings sarkom Fase 2
Fase 3
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Relatlimab (CA224-047 ) Et randomiseret, dobbelt-blindet fase 2/3 studie af relatlimab i kombination med nivolumab vs. nivolumab hos deltagere med tidligere ubehandlet metastatisk eller ikke-resektabelt malignt melanom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RELEASE (PCIA 203/18) Et randomiseret, ikke-blindet, fase 2 multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af fimaporfin-induceret fotokemisk internalisering af gemcitabin plus kemoterapi med gemcitabin/cisplatin sammenlignet med gemcitabin/cisplatin alene hos patienter med inoperabelt kolangiokarcinom Fase 2 Odense Universitetshospital
RUBY (ENGOT-EN6) Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, multicenterforsøg med dostarlimab (TSR-042) plus carboplatin-paclitaxel versus placebo plus carboplatin-paclitaxel hos patienter med recidiverende eller primær fremskreden endometriecancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
SAVANNAH Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
SBRT – PC01 Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
SCO-101 Et fase II forsøg af SCO-101 i kombination med FOLFIRI til patienter med udbredt kolorektalkræft der har udviklet resistens overfor behandling med FOLFIRI Fase 2 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
SEALS Xpert - DaBlaCa-15 Overvågning af overfladiske blæretumorer med brug af Xpert Bladder Cancer Monitor test i kontrolregimet Fase 3 Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SELECT (KPd) Et ublindet, fase 2 studie med behandling af første eller andet recidiv af myelomatose med carfilzomib, pomalidomid og dexamethason (KPd) Fase 2 Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SENOMAC Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Randers
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SENTIREC I Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
SENTIREC II Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
SINGLE Karakterisering af tumormikromiljøet med henblik på udvikling af mere effektiv immunterapi Herlev Hospital
Smoldering MM vaccination Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose Fase 2 Herlev Hospital
SOFT SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Århus Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2
Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Stereotaktisk strålebehandling vs. mikrobølgeablation til colorektal cancer patienter med metastatisk sygdom i leveren - et randomiseret fase II studie Fase 2 Rigshospitalet
STESIDES Sikkerhed og farmakokinetik af ODM-209 hos patienter med metastatisk kastrations-resistent prostatakræft eller østrogenreceptor-positiv, human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ avanceret brystkræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Stråleinducerede hjerneskader Stråleinducerede hjerneskader – avanceret MR-skanning Århus Universitetshospital
SUPE-R Værdien af PET/CT og liquid biopsier (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Systematisk behovs- og risikoscreening Systematisk behovs- og risikoscreening til pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to korte screeningsredskaber til bedre pårørende støtte. Århus Universitetshospital
TAK788 Et randomiseret, ikke-blindet fase 3-multicenterforsøg til sammenligning af effekten af TAK-788 som førstelinjebehandling versus platinbaseret kemoterapi hos patienter med ikke-småcellet lungekræft med EGFR exon 20-insertionsmutationer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Tazemetostat Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser Adoptiv celleterapi på tværs af kræftdiagnoser Fase 2
Fase 1
Herlev Hospital
T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom Fase 1 Herlev Hospital
TEAM ALLTogether Et randomiseret studie af forbedringen af recidiv-fri overlevelse hos børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter ALLTogether1 protokollen ved tillæg af lavdosis thioguanin til 6-mercaptopurin/methotrexat vedligeholdelsesbehandling Fase 3 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2 Rigshospitalet
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Rigshospitalet
TIGER Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer Fase 3 Rigshospitalet
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Vejle Sygehus
TMB-H (CheckMate 848) Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Toco-CoR Tocotrienol og bevacizumab til metastatisk colorektal cancer - et randomiseret fase II markør studie Fase 2 Vejle Sygehus
Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi Forbedring af smertebehandlingen i forbindelse med kikkertoperation på grund af tyktarmskræft ved brug af Transmuskulær Quadratus Lumborum blokaden. En dobbeltblindet, randomiseret klinisk undersøgelse Sjællands Universitetshospital, Køge
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TRIPPLE-R Fase 2 studie som vurderer effektiviteten af ipilimumab, nivolumab og tocilizumab i kombination med strålebehandling hos patienter med fremskreden pancreascancer Fase 2
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TYRP-1 Et åbent, multicenter, fase 1 forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik af RO7293583, en CD3 T-celle engager, som retter sig mod TYRP1 hos deltagere med metastatisk melanom Fase 1 Herlev Hospital
Ude godt - hjemme bedst Sikker ambulant behandling af patienter med Akut Myeloid Leukæmi med systematisk patientinvolvering – et landsdækkende udviklingsprojekt Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
VALERIA Et åbent, ikke-randomiseret, fase I-II multicenterstudie med venetoclax, lenalidomid og rituximab til patienter med mantlecellelymfom (MCL) Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
VICTORIA Venetoclax og dexamethason i translokation (11;14) positiv myelomatose med tilbagefald eller behandlingssvigt Fase 2 Vejle Sygehus
WP41188 Et åbent, multicenter fase 1 forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik af RO7296682, et CD25 targeterende, t-regulerende antistof, hos deltagere med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer Fase 1 Rigshospitalet
WW3 Randomiseret forsøg med standarddosis versus højdosis strålebehandling ved rektumbevarelse med kemo-stråleterapi til tidlig, lav og midtrektal cancer Fase 2 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Xentuzumab Et ublindet, fase 1b, dosis-eskaleringsforsøg hvor sikkerhed og tolerabilitet af xentuzumab og abemaciclib vurderes hos patienter med lokalt fremskredne eller metastaserende solide tumorer og i kombination med endokrin behandling hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2 negativ brystkræft, efterfulgt af flere kohorter Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
AA1833 Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi Fase 1 Herlev Hospital