Vælg type:
Vælg sygdom: Udvidet søgning >>
Søgeresultat:    (Alle)
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
ACE-CL-311 Et randomiseret, åbent fase 3 forsøg på flere centre til undersøgelse af virkningen og sikkerheden ved acalabrutinib (ACP-196) i kombination med venetoclax med og uden obinutuzumab sammenlignet med investigators valg af kemoimmunoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi uden del(17p) eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Vejle Sygehus
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Herlev Hospital
ADORE Et randomiseret, ublindet fase I/II åben platform studie til vurdering af sikkerhed og virkning af nye kombinationer med ruxolitinib hos myelofibrose-patienter Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type. Fase 1 Rigshospitalet
ALCL 99 International protokol til behandling af storcellet anaplastisk lymfom hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ALICE Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 2 Vejle Sygehus
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adjuverende alectinib versus adjuverende platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib (tumorer større end eller lig med 4 cm) til stadie IIIa anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Odense Universitetshospital
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ARG-1 Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom Fase 1 Herlev Hospital
ASC4MORE Et åbent (ikke-blindet), randomiseret fase 2-multicenterforsøg med oral asciminib i kombination med imatinib overfor fortsat behandling med imatinib eller overfor skift til nilotinib hos patienter med Philadelphia kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML-CP) som tidligere er blevet behandlet med imatinib uden at have opnået dybt molekylært respons Fase 2 Herlev Hospital
ATHENA Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-multicenterforsøg med ovariecancerpatienter med henblik på evaluering af rucaparib og nivolumab som vedligeholdelsesbehandling efter respons på platinbaseret frontlinje kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AZA-AML-004 Et randomiseret, multicenter, ublindet, fase 2 studie med en sikkerheds run-in del, for at evaluere sikkerhed, farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) sammenlignet med ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af akut myeloid leukæmi efter første komplette remission Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
B9991025 Javelin PARP Medley Et fase 1b/2 studie til at evaluere sikkerhed og anti-tumor aktivitet af avelumab i kombination med poly-adenosindifosfat [adp]-ribose-polymerase (Parp) hæmmeren talazoparib hos patienter med lokalt fremskredne eller metastatiske solide tumorer Fase 2
Fase 1
Rigshospitalet
BCHILD Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621) Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser Fase 1 Herlev Hospital
BEACON ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-studie med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom Fase 2 Rigshospitalet
BeTo-Ovar Bevacizumab og tocotrienol til behandling af tilbagefald af kræft i æggestokkene baseret på en tumormarkør i blodet Fase 2 Vejle Sygehus
BILTRACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
BIO-CHIC Biomarkørstyret og dosisintensiveret kemoimmunoterapi med tidlig CNS profylakse til patienter under 65 år med højrisiko diffust storcellet B-celle lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BIOMEDE BIOlogical MEdicine for diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) Eradication Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Blinatumomab infants med rKMT2A Et pilotstudie til afprøvning af gennemførlighed, sikkerhed og effekt af tillæg af det bi-specifikke antistof Blinatumomab til spædbørn med KMT2A (MLL) rearrangeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter Interfant-06 protokollen Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Fase 3 studie, der undersøger effekt, sikkerhed og tolerabilitet for blinatumomab som konsolideringsbehandling versus konventionel konsoliderings kemoterapi hos pædiatriske patienter med højrisiko første recidiv af B-linie akut lymfoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
B-NHL 2013 Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere Fase 3 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
BONE Knogleheling under ninlaro eksponering. Et ublindet fase 2 single-center studie. Fase 2 Odense Universitetshospital
BosuPeg Et forsøg om virkningen og sikkerheden af langtidsvirkende lavdosis ropeginterferon hos patienter med kronisk myeoid leukæmi, der behandles med bosutinib fra diagnosetidspunktet: et randomiseret prospektivt forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BP40087 FAP Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase Ia/Ib forsøg, som skal vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet for RO7122290, et fibroblast aktiveringsprotein-a (FAP), der er målrettet 4-1BB-ligand (CD137L), med eller uden forbehandling med obinutuzumab hos patienter med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer som monoterapi eller i kombination med atezolizumab efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Rigshospitalet
BP41072 Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
BREACE Træning for ældre kvinder med brystkræft der modtager medicinsk behandling - et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
BYLieve Et ikke-komparativt, åbent, multicenter fase II forsøg med tre kohorter til bestemmelse af sikkerhed og effekt af alpelisib i kombination med fulvestrant eller letrozol hos patienter med PIK3CA-muteret, HR-positiv, HER2-negativ fremskreden brystkræft, der er forværret under eller efter tidligere behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
CA9UP Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling Fase 2 Rigshospitalet
Cairo 4 Medfører operation af svulsten i tarmen en forbedret overlevelse hos patienter, med spredning af tyktarm og endetarmskræft - Et randomiseret studie mellem kirurgi og kemoterapi eller kemoterapi alene Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
CASSIOPEIA Et fase II forsøg med tisagenlecleucel til børn og unge med høj risiko B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) og minimal restsygdom efter afsluttet konsoliderende behandling Fase 2 Rigshospitalet
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Århus Universitetshospital
Cellemarkører og pembrolizumab Et observationelt studiedesign til at detektere om co-stimulatoriske markører og vitamin D status hos patienter med anti-PD-1 behandlet fremskredent melanom kan forudsige behandlingseffekt Århus Universitetshospital
Cerebellar Mutism Syndrome Study Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
CheckMate 648 Et randomiseret fase 3 forsøg med nivolumab og ipilimumab eller nivolumab kombineret med fluorouracil plus cisplatin versus fluorouracil og cisplatin til patienter med ikke resekterbar, recidiverende eller metastatisk, tidligere ubehandlet esophageal squamous cell karcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
CheckMate 650 Et fase 2 forsøg med nivolumab plus ipilimumab, ipilimumab alene eller cabazitaxel til mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Checkmate 901 Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Herlev Hospital
CheckPRO Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling Fase 2 Herlev Hospital
CHIBREA Enkelt center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret fase II undersøgelse af SimeCOS hos postmenopausale kvinder, der er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får adjuverende behandling med letrozol Fase 2 Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
Cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Århus Universitetshospital
Citadel 203 (Incyte 203) Et fase 2, multicenter-, ikke-blindet forsøg med parsaclisib (INCB050465), en PI3Kδ-hæmmer, i recidiverende eller refraktært follikulært lymfom. Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Citadel 205 (= Incyte 205) Et fase 2, ikke-blindet, 2-kohorte, multicenter studie af INCB050465, en PI3Kδ inhibitor, til recidiverende eller refraktær mantelcelle lymfom, der tidligere har været behandlet med eller uden en BTK inhibitor Fase 2 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CLL19H1 Vaccinationsbehandling med PD-L1 (IO103) og PDL-2 (IO120) til patienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi Fase 2 Herlev Hospital
CO40939 (CEA-TCB) Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression Fase 1 Rigshospitalet
COBRA Målrettet og meget tidlig FDG-PET responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom: Et fase II forsøg Fase 2 Rigshospitalet
COMBI-II Effekt og sikkerhed af kombinationsbehandling med interferon og jakavi til patienter med nydiagnosticeret polycytæmia vera Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Conpet Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
COVID-19 hos hæmatologiske patienter Coronavirusinfektion hos hæmatologiske patienter i Danmark: risikofaktorer, sygdomsforløb og senfølger Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Univer
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Sjællands Universitetshospital Roskilde
Dabrafenib Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
DAHANCA 26 Fase II multicenter, ublindet, randomiseret studie med paclitaxel og capecitabine versus paclitaxel, capecitabine og cetuximab til første linie behandling af recidiverende og/ eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved- og halsregionen (HNSCC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DAHANCA 35 Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Aalborg Universitetshospital
DANGER emesis Et multicenter, single-arm, fase 2 studie, der undersøger sikkerhed og antiemetisk effekt af Akynzeo (en fast dosis kombination af palonosetron og netupitant) plus dexametason til patienter, der modtager konkomitant kemo-stråleterapi med ugentlig cisplatin i mindst 5 uger Fase 2 Odense Universitetshospital
DART Dosis-eskaleret adaptiv strålebehandling - et randomiseret fase II studie af definitiv kemo-strålebehandling til lokal avanceret esophagus cancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
DASTOP 2 Stop af medicinsk behandling hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som tidligere har forsøgt behandlingsstop og har fået tilbagefald af CML og derefter genoptaget medicinsk behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DNOG-2 Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DUO-O Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret multicenter fase III-forsøg til vurdering af durvalumab i kombination med kemoterapi og bevacizumab efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med durvalumab, bevacizumab og olaparib hos patienter med nydiagnosticeret, fremskreden ovariecancer (DUO-O) Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC Fase 2 Herlev Hospital
Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Endoskopisk assisteret elektrokemoterpi som tillæg til neoadjuverende behandling af lokalt fremskreden endetarmskræft – et randomiseret klinisk fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Køge Sygehus
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EMERALD Behandling med Elacestrant som monoterapi versus standardbehandling til patienter med fremskreden ER+/HER2- brystkræft efter behandling med CDK4/6 hæmmer: Et åbent, randomiseret, aktivkontrolleret fase 3-multicenterforsøg Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
EORTC 1709 Et fase III-forsøg med marizomib i kombination med standard temozolomid-baseret radiokemoterapi versus standard temozolomid-baseret radiokemoterapi alene hos patienter med nyligt diagnosticeret glioblastom Fase 3 Århus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva) Herlev Hospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
EURELOS Europæisk registrering af recidiverende osteosarkom Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EuroNet-PHL-C2 Andet internationale inter-gruppe studie af klassisk Hodgkin's lymfom hos børn og unge Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EVI-3 Kombination af aktiv og passiv DNA hypometylering: Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie af effekten og sikkerheden af oralt vitamin C i kombination med azacitidin til højrisiko MDS, CMML-2 og "low-blast count" AML Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
EVITA Epigenetik, vitamin C og abnorm blodcelledannelse - Vitamin Cs rolle i epigenetisk regulation i hæmatopoiesen, sub-studie på CCUS, lavrisiko MDS og CMML-0/1 Fase 2 Rigshospitalet
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom. Et DARENCA-4 studie. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FIGHT-101 (Incyte) Ikke-blindet, dosiseskalerende fase 1/2-forsøg til vurdering af sikkerheden og tolerabiliteten ved INCB054828 hos personer med fremskreden malign sygdom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-201 (Incyte 201) Et åbent, multicenter fase 2 studie til at undersøge effekten og sikkerheden af pemigatinib (INCB054828) hos patienter med metastatisk eller inoperabel urotelialt karcinom, som har FGF/FGFR mutationer Fase 2 Rigshospitalet
FIOL Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Odense Universitetshospital
FIORELLA Randomiseret fase 2 studie af fittness- og komorbiditets tilpasset behandling til ældre patienter med nydiagnosticeret primært central nervesystem lymfom Fase 2 Århus Universitetshospital
FIRST En randomiseret, dobbeltblindet, fase-3 sammenligning af platinbaseret behandling med TSR-042 og niraparib med standard platinbaseret behandling som førstelinjebehandling af stadie III eller IV ikke-mucinøs epitelial æggestokkekræft Fase 3 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling Vejle Sygehus
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT1015-05/cx8 Ikke-blindet fase 1b/2-forsøg med tisotumab vedotin (HuMax®-TF-ADC) i kombination med andre stoffer hos personer med tilbagevendende eller stadie IVB-livmoderhalskræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
GCT1042-01 Et first-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer Fase 1 Rigshospitalet
GEN3013 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling Ukendt Fase Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft Fase 2 Herlev Hospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft Herlev Hospital
Rigshospitalet
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HD-21 HD21 for fremskredne stadier - behandlingsoptimering af første-linje behandling for fremskreden Hodgkin lymfom; sammenligning af 4-6 serier eskaleret BEACOPP med 4-6 serier BrECADD Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HERAN Inhomogen hypofraktioneret strålebehandling til lokalavanceret ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer Fase 2 Rigshospitalet
HPV-test, cervical cancer og follow-up Recurrence After Surgery for Cervical Cancer - an Evaluation of the Follow-up Program Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
HuMax-AXL-ADC Et åbent dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter til evaluering af sikkerheden af Axl specifikt antistof lægemiddelkonjugat (HuMax-AXL-ADC) hos patienter med solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
I3Y-MC-JPCM Et fase 2-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med abirateronacetat plus prednison med eller uden abemaciclib til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Fase 2 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
iBLAD Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ILIAD Et fase 2 studie af idelalisib hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom ved tilbagefald eller behandlingsresistent sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
IMPACT Initiativ til molekylær profilering og adaptiv colorectal cancer terapi (IMPACT) Rigshospitalet
Impassion 030 Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IntReALL SR 2010 Internationalt studie for behandlng af Standard Risk tilbagefald af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ALL2010 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Javelin BRCA/ATM Et fase 2-forsøg til evaluering af sikkerhed og antitumoraktivitet for avelumab i kombination med talazoparib hos patienter med BRCA eller ATM-mutante tumorer Fase 2 Odense Universitetshospital
Keynote 158 (Pembrolizumab basket) Et klinisk forsøg med pembrolizumab (MK-3475), der evaluerer prædiktive biomarkører hos deltagere med fremskredne, solide tumorer Fase 2 Herlev Hospital
Keynote 866 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt studie, som evaluerer perioperativ pembrolizumab (MK-3475) + neoadjuverende kemoterapi versus perioperativ placebo + neoadjuverende kemoterapi hos cisplatin egenede deltagere med muskel invasiv blærekræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 905 Et fase 3 forsøg af perioperativ pembrolizumab til patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til cisplatin Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 937 Et fase 3, dobbelt-blindt, to-armet studie for at evaluere sikkerhed og effekt af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo som adjuverende behandling til deltagere med hepatocellulært carcinom og komplet radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
KO-TIP-007 Et ikke-komparativt, pivotalt studie med 2 kohorter til evaluering af effekten af tipifarnib hos patienter med pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) med HRAS-mutationer (AIM-HN) samt HRAS-mutationers indvirkning på respons på førstelinje systemiske terapier for HNSCC (SEQ-HN) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAG 3 (CA224-020) Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer Fase 1
Fase 2
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
LEAP-011 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet studie, der sammenligner effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med lenvatinib (MK-7902/E7080) versus pembrolizumab og placebo som første linje behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom hos patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1, og som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret kemoterapi generelt uanset PD-L1 ekspressionen Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Lever ctDNA Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie Vejle Sygehus
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje Århus Universitetshospital
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Et fase 1/2-forsøg til undersøgelse af oralt LOXO-292 hos patienter med fremskredne solide tumorer, herunder RET-fusionspositive solide tumorer, medullær skjoldbruskkirtelkræft og andre tumorer med RET-aktivering Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
LiPlaCis - screening Screening for følsomhed for cisplatin / LiPlaCis (liposomal cisplatin) og andre anticancer midler hos patienter med fremskreden brystkræft Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
LON-GAS Et randomiseret fase III studie med trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) med eller uden bevacizumab til patienter med platin-resistent øsofago-gastrisk adenocarcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
LOXO-ext-17005 Et fase 1/2studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-195 til børn og voksne med tidligere behandlede NTRK fusion-positive tumorer Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 studie af den perorale, selektive TRK inhibitor LOXO-101 til patienter med NTRK fusions-positive tumorer Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 (SCOUT) Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Lymrit-37-01 Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Lynx Et fase 2 forsøg som sammenligner behandlingen med daratumumab i kombination med carfilzomib og dexamethason sammenlignet med carfilzomib og dexamethason til patienter med myelomatose, der tidligere har været i behandling med daratumumab Fase 2 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Lytix Et åben fase II enkel-center forsøg, der undersøger sikkerheden og effektiviteten af LTX-315 og adoptiv T-celleterapi hos patienter med fremskreden /metastatisk bløddelssarkom Fase 2 Herlev Hospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Århus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Downs Syndrome 2006 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MMY1004 Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase 1b studie, for at sammenligne sikkerhed og farmakinetik ved subcutan behandling med daratumumab ved tilsætning af rekombinant humant hyaluronidase (rHuPH20) ved behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 1
MO29872 (IPSOS) Et fase III, ublindet, multcenter, randomiseret forsøg for at undersøge effekten og sikkerheden ved atezolizumab sammenlignet med kemoterapi hos patienter med behandlingsnaiv fremskreden eller recidiverende (stadie IIIb, hvor der ikke er modtagelighed for multimodal behandling) eller metastatisk (stadie IV), ikke-småcellet lungekræft, som anses for uegnede til platinholdig behandling Fase 3 Odense Universitetshospital
MODRA Et multicenter, fase IIa-forsøg, der har til formål at evaluere effektiviteten og tolerabilitet af ModraDoc006/r hos patienter med recidiverende eller metastatisk HER2-negativ brystkræft, der er egnede til behandling med taxaner Fase 2 Odense Universitetshospital
Modufolin Et åbent, mulitcenter fase I/II studie af 5,10-methylene tetrahydrofolat (Modufulin®) i kombination med en fast dosis af 5-fluorouracil (5-FU) alene eller i kombination med en fast dosis af oxaliplatin eller irinotecan hos patienter med stadie 4 kolorectal cancer Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
MORPHO Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med FMS-like tyrosin kinase 3 (FLT3) -hæmmeren gilteritinib, administreret som vedligeholdelsesterapi efter en allogen transplantation for patienter med FLT3/ internal tandem duplication (ITD) akut myeloid leukæmi (AML) Fase 3 Århus Universitetshospital
MP0250 (Mirror) Et fase 2, åbent, enkeltarms-, multicenterforsøg med MP0250 plus bortezomib + dexamethason hos patienter med refraktær eller recidiverende myelomatose Fase 2 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Herlev Hospital
MR-hyperpolarisation Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen Århus Universitetshospital
Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
NAME En direkte sammenligning af Navelbine Oral (vinorelbine) kemoterapi givet enten klassisk eller metronomisk til behandling af patienter med metastaserende brystkræft Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
NeoAEGIS Et randomiseret forsøg med neoadjuvant og adjuvant kemoterapi (modificeret MAGIC regime) versus neoadjuvant kemoradioterapi (CROSS regime) til patienter med adenokarcinom i spiserør og mavemund
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol) Fase 3 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
New SPCRC Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) Odense Universitetshospital
Niip - CheckMate 8HW Et fase 3b, randomiseret klinisk studie af nivolumab alene, nivolumab i kombination med ipilimumab eller investigators valg af kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR) Fase 3 Herlev Hospital
Vejle Sygehus
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Forsøgsprotokol for behandling af børn og teenagere med akut myeloid leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom Fase 1
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Fase 1
NP41300 Et åbent, multicenter dosiseskalerings fase l forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetikken, farmakodynamikken og den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669, et PD-1/LAG3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom Fase 1 Rigshospitalet
OCEAN Et randomiseret, kontrolleret, åbent, fase 3-forsøg med melflufen/dexamethason sammenlignet med pomalidomid/dexamethason til patienter med tilbagevendende/ikke behandlingsfølsom myelomatose, som ikke er følsom over for lenalidomid Fase 3 Vejle Sygehus
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus) Århus Universitetshospital
OPTIPAL II Optimal palliativ anti-EGFR behandling af metastatisk kolorektal cancer: Et feasibility studie, der undersøger cirkulerende tumor DNA for beslutninger vedrørende behandling Århus Universitetshospital
Optune Optimering af Optune™ behandling af recidiv glioblastom ved brug af målrettet kirurgisk remodellering af kraniet Fase 1 Århus Universitetshospital
OReO Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
P5x5 protokoller Kortvarig strålebehandling af patienter med rectum cancer Fase 2 Århus Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Herlev Hospital
PACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Århus Universitetshospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PARP-inhibitor 2x-121 Et fase II forsøg hvor effektiviteten og tolerabiliteten af PARB hæmmeren 2X-121 undersøges hos patienter med metastatisk brystkræft udvalgt ud fra 2X-121 DRP® Fase 2
PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) En prospektiv ikke-interventionssikkerhedsundersøgelse efter markedsføringstilladelse (PASS) med lenalidomid hos tidligere ubehandlede voksne patienter med myelomatose, der ikke er egnet til høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte (“transplantationsuegnet” [TNE]) (“Revlimid® TNE NDMM PASS”) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer) Fase 3
PEARLS Et randomiseret fase 3-forsøg med anti-PD-1 monoklonalt antistof pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til patienter med tidligt stadie NSCLC efter resektion og gennemførelse af standard adjuverende behandling (PEARLS) Fase 3 Herlev Hospital
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PIVOT 10 (NEKTAR) Et randomiseret, enkeltgruppe forsøg med undersøgelse af bempagaldesleukin (NKTR-214) i kombination med nivolumab til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial kræft, som ikke kan få behandling med cisplatin Fase 2 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Pre-Can Præscreening af lægemidler efter genanalyse med henblik på målrettet behandling Rigshospitalet
PRECODE Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH Odense Universitetshospital
PreVent-ACaLL Korttids kombinationsbehandling med acalabrutinib og venetoclax for nydiagnosticerede patienter med CLL i højrisiko for infektioner og/eller tidlig behandling, der ikke opfylder IWCLL kriterierne for behandling. Et randomiseret forsøg med ekstensiv immunfænotypebestemmelse Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ProWide ProWide - Patientrapporterede outcomes brugt til ugentlig internetbaseret opsporing af progressiv sygdom i lungekræft; et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmer behandling Århus Universitetshospital
PUMA-NER-5201 Et åbent fase 2 forsøg med Neratinib til patienter med solide tumorer med somatiske mutationer i den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR, HER2, HER3) eller EGFR-genamplifikationer Fase 2 Rigshospitalet
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital Roskilde
QoLATI - DAHANCA 34 Livskvalitet efter robotkirurgisk behandling sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft: En national randomiseret undersøgelse Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Århus Universitetshospital
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Århus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewings sarkom Fase 2
Fase 3
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Relatlimab (CA224-047 ) Et randomiseret, dobbelt-blindet fase 2/3 studie af relatlimab i kombination med nivolumab vs. nivolumab hos deltagere med tidligere ubehandlet metastatisk eller ikke-resektabelt malignt melanom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
RELEASE (PCIA 203/18) Et randomiseret, ikke-blindet, fase 2 multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af fimaporfin-induceret fotokemisk internalisering af gemcitabin plus kemoterapi med gemcitabin/cisplatin sammenlignet med gemcitabin/cisplatin alene hos patienter med inoperabelt kolangiokarcinom Fase 2 Odense Universitetshospital
RUBY (ENGOT-EN6) Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, multicenterforsøg med dostarlimab (TSR-042) plus carboplatin-paclitaxel versus placebo plus carboplatin-paclitaxel hos patienter med recidiverende eller primær fremskreden endometriecancer Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
SAVANNAH Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Aalborg Universitetshospital
SBRT – PC01 Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
SENOMAC Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Randers
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Smoldering MM vaccination Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose Fase 2 Herlev Hospital
SOFT SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
SOLSTICE Et åbent, randomiseret, fase 3 forsøg, som sammenligner trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab med capecitabin i kombination med bevacizumab som første linje behandling til patienter med metastaseret colorectal cancer, der ikke er kandidater til intensiv behanding Fase 3 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Århus Universitetshospital
Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling Behandling af brystkræft relateret lymfødem med stamceller og fedttransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
STAR-TReC Bevarelse af rektum ved aktiv overvågning eller transanal kirurgi efter (kemo-)strålebehandling versus total mesorektal ekscision ved tidlig rektal cancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2
Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Stereotaktisk strålebehandling vs. mikrobølgeablation til colorektal cancer patienter med metastatisk sygdom i leveren - et randomiseret fase II studie Fase 2 Rigshospitalet
STESIDES Sikkerhed og farmakokinetik af ODM-209 hos patienter med metastatisk kastrations-resistent prostatakræft eller østrogenreceptor-positiv, human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ avanceret brystkræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Stråleinducerede hjerneskader Stråleinducerede hjerneskader – avanceret MR-skanning Århus Universitetshospital
SUPE-R Værdien af PET/CT og liquid biopsier (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SYNK Præ-habilitering af patienter med hoved-halskræft (SYNK) Rigshospitalet
Systematisk behovs- og risikoscreening Systematisk behovs- og risikoscreening til pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to korte screeningsredskaber til bedre pårørende støtte. Århus Universitetshospital
Tazemetostat Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser Adoptiv celleterapi på tværs af kræftdiagnoser Fase 2
Fase 1
Herlev Hospital
T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom Fase 1 Herlev Hospital
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2
TET-SEL Et fase 2 studie med selinexor (KPT-330) til patienter med thymom eller thymuskarcinom (TETs), der progredierer efter primær kemoterapi Fase 2
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Rigshospitalet
TIGER Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer Fase 3
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Vejle Sygehus
TMB-H (CheckMate 848) Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TRIPPLE-R Fase 2 studie som vurderer effektiviteten af ipilimumab, nivolumab og tocilizumab i kombination med strålebehandling hos patienter med fremskreden pancreascancer Fase 2 Herlev Hospital
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TULIP Et ublindet, randomiseret klinisk multicenterforsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af antistof-lægemiddelkonjugatet SYD985 med lægens valg hos patienter med HER2-positiv, ikke-resektabel, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Tumorsfære Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumorsfærer for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende colorectal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
Ude godt - hjemme bedst Sikker ambulant behandling af patienter med Akut Myeloid Leukæmi med systematisk patientinvolvering – et landsdækkende udviklingsprojekt Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
WW3 Randomiseret forsøg med standarddosis versus højdosis strålebehandling ved rektumbevarelse med kemo-stråleterapi til tidlig, lav og midtrektal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Xentuzumab Et ublindet, fase 1b, dosis-eskaleringsforsøg hvor sikkerhed og tolerabilitet af xentuzumab og abemaciclib vurderes hos patienter med lokalt fremskredne eller metastaserende solide tumorer og i kombination med endokrin behandling hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2 negativ brystkræft, efterfulgt af flere kohorter Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
AA1833 Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi Fase 1 Herlev Hospital