Vælg type:
Vælg sygdom: Udvidet søgning >>
Søgeresultat:    (Alle)
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Vejle Sygehus
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Herlev Hospital
Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type. Fase 1 Rigshospitalet
ALCL 99 International protokol til behandling af storcellet anaplastisk lymfom hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ALICE Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 2 Vejle Sygehus
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adjuverende alectinib versus adjuverende platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib (tumorer større end eller lig med 4 cm) til stadie IIIa anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Odense Universitetshospital
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML LI-1 Undersøgelse vedrørende akut myeloid leukæmi og højrisiko MDS hos ældre: NCRI Protokol. Fase 2 Odense Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ANDROMEDA Et randomiseret fase 3-forsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden af daratumumab i kombination med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason (CyBorD) sammenlignet med CyBorD alene ved nydiagnosticeret systemisk AL-amyloidose Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
APO010 (Fase 1) Fase 1, åbent, dosiseskalerende studie, der undersøger tolerabiliteten og effektiviteten af APO010 i patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose udvalgt ved Drug Respons Predictor (DRP) Fase 1
APO010/Screeningsprotokollen Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
ARG-1 Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom Fase 1 Herlev Hospital
ASC4MORE Et åbent (ikke-blindet), randomiseret fase 2-multicenterforsøg med oral asciminib i kombination med imatinib overfor fortsat behandling med imatinib eller overfor skift til nilotinib hos patienter med Philadelphia kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML-CP) som tidligere er blevet behandlet med imatinib uden at have opnået dybt molekylært respons Fase 2 Herlev Hospital
Atezolizumab Basket Et åbent, multi-kohorte, fase II forsøg med Atezolizumab (MPDL3280A) til metastaserede solide tumorer Fase 2 Odense Universitetshospital
ATHENA Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-multicenterforsøg med ovariecancerpatienter med henblik på evaluering af rucaparib og nivolumab som vedligeholdelsesbehandling efter respons på platinbaseret frontlinje kemoterapi Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AZA-AML-004 Et randomiseret, multicenter, ublindet, fase 2 studie med en sikkerheds run-in del, for at evaluere sikkerhed, farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) sammenlignet med ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af akut myeloid leukæmi efter første komplette remission Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
AZA-JMML-001 Et fase 2, multicenter, åbent allokeringsstudie til evaluering af farmakokinetikken, farmakodynamikken, sikkerhed og aktivitet af azacitidin til børn med nyligt diagnosticeret juvenil myelomonocytisk leukæmi før stamcelle transplantation, samt sammenligne effekten af azacitidin med et historisk kontrolmateriale Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BCHILD Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621) Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser Fase 1 Herlev Hospital
BEACON ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-studie med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom Fase 2 Rigshospitalet
BILTRACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
BIO-CHIC Biomarkørstyret og dosisintensiveret kemoimmunoterapi med tidlig CNS profylakse til patienter under 65 år med højrisiko diffust storcellet B-celle lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BioHeart II Biomarkører for hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion ved trastuzumab (Herceptin) behandling – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BIOMEDE BIOlogical MEdicine for diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) Eradication Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Blinatumomab infants med rKMT2A Et pilotstudie til afprøvning af gennemførlighed, sikkerhed og effekt af tillæg af det bi-specifikke antistof Blinatumomab til spædbørn med KMT2A (MLL) rearrangeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter Interfant-06 protokollen Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Fase 3 studie, der undersøger effekt, sikkerhed og tolerabilitet for blinatumomab som konsolideringsbehandling versus konventionel konsoliderings kemoterapi hos pædiatriske patienter med højrisiko første recidiv af B-linie akut lymfoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
B-NHL 2013 Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere Fase 3 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
BP29889/ Anti-Ang2 Et åbent, fase IB, multicenter forsøg med dosiseskalerende kohorter, med henblik på at vurdere sikkerhed, farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD) og terapeutisk virkning af RO7009789 (CD40 agonist) i kombination med vanucizumab (Anti-Ang2 og Anti-VEGF bispecifik monoklonalt antistof) hos patienter med metastatiske solide tumorer Fase 1
BP41072 Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
BREACE Træning for ældre kvinder med brystkræft der modtager medicinsk behandling - et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
C16029 Et fase 2/3, randomiseret, ikke-blindet forsøg med sammenligning af oral ixazomib/dexamethason og oral pomalidomid/dexamethason ved recidiverende og/eller refraktær myelomatose Fase 2
Fase 3
RegionsHospital Holstebro
Aalborg Universitetshospital
CA224-020 (LAG-3) Et fase 1/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerheden, tolerabiliteten og effektiviteten af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (Nivolumab, BMS-936558) i fremskredne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
CA9UP Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling Fase 2 Rigshospitalet
Cairo 4 Medfører operation af svulsten i tarmen en forbedret overlevelse hos patienter, med spredning af tyktarm og endetarmskræft - Et randomiseret studie mellem kirurgi og kemoterapi eller kemoterapi alene Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CAM5 (BP40092) Et åbent, multicenter-, dosiseskalerende, kliniske fase 1-forsøg til undersøgelse af RO7172508 som enkeltstof til patienter med lokalt fremskreden og/eller metastatisk CEA-positiv kræft Fase 1 Rigshospitalet
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Carbiralizumab Et fase 2 studie af carbiralizumab (BMS-986227, FPA008) administreret i kombination med nivolumab (BMS-936558) med og uden kemoterapi hos patienter med fremskreden pancreascancer Fase 2 Herlev Hospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1 Rigshospitalet
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Århus Universitetshospital
Cellemarkører og pembrolizumab Et observationelt studiedesign til at detektere om co-stimulatoriske markører og vitamin D status hos patienter med anti-PD-1 behandlet fremskredent melanom kan forudsige behandlingseffekt Århus Universitetshospital
Cerebellar Mutism Syndrome Study Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Checkmate 274/CA209274 Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blind, multicenter studie af adjuverende nivolumab vs. placebo i patienter med højrisiko invasiv urotelial cancer Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CheckMate 577 Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, fase 3 studie af adjuverende nivolumab eller placebo hos patienter med resekteret karcinom i øsofagus eller den gastroøsofageale overgang Fase 3 Århus Universitetshospital
CheckMate 648 Et randomiseret fase 3 forsøg med nivolumab og ipilimumab eller nivolumab kombineret med fluorouracil plus cisplatin versus fluorouracil og cisplatin til patienter med ikke resekterbar, recidiverende eller metastatisk, tidligere ubehandlet esophageal squamous cell karcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
Checkmate 901 Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Herlev Hospital
CHIBREA Enkelt center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret fase II undersøgelse af SimeCOS hos postmenopausale kvinder, der er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får adjuverende behandling med letrozol Fase 2 Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
CHRONOS-4 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret, multicenter studie af intravenøs PI3K-inhibitor copanlisib i kombination med standard immunkemoterapi versus standard immunkemoterapi hos patienter med recidiverende indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) - CHRONOS-4 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Århus Universitetshospital
Citadel 203 (Incyte 203) Et fase 2, multicenter-, ikke-blindet forsøg med parsaclisib (INCB050465), en PI3Kδ-hæmmer, i recidiverende eller refraktært follikulært lymfom. Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
CITADEL 204 Et fase 2, ublindet, 2-kohorteforsøg med INCB050465, en PI3Kδ-hæmmer, hos deltagere med recidiverende eller refraktær marginalzonelymfom med eller uden tidligere eksponering for en BTK-hæmmer Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Citadel 205 (= Incyte 205) Et fase 2, ikke-blindet, 2-kohorte, multicenter studie af INCB050465, en PI3Kδ inhibitor, til recidiverende eller refraktær mantelcelle lymfom, der tidligere har været behandlet med eller uden en BTK inhibitor Fase 2 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL 13/GAIA Et fase 3, multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent studie af standard kemo-immunterapi (FCR/BR) vs. Rituximab plus Venetoclax (Rve) vs. Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (Gve) vs. Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) hos patienter i god fysisk form med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden 17p deletion eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CLL19H1 Vaccinationsbehandling med PD-L1 (IO103) og PDL-2 (IO120) til patienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi Fase 2 Herlev Hospital
CMPN (SJ-456) Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske studier ved de Philadelphia-kromosom negative kroniske myeloproliferative neoplasier: perspektiver for diagnostik og behandling Sjællands Universitetshospital Roskilde
CO40939 (CEA-TCB) Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression Fase 1 Rigshospitalet
COLAR Immunterapi udløst colitis og artritis – immunmodulation med IL-6 blokade og undersøgelse af sygdomsmekanismer Herlev Hospital
COMBI-II Effekt og sikkerhed af kombinationsbehandling med interferon og jakavi til patienter med nydiagnosticeret polycytæmia vera Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Conpet Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Ct-BRAF (liquid biopsies) Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmer behandling Århus Universitetshospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Sjællands Universitetshospital Roskilde
Dabrafenib Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
DAHANCA 26 Fase II multicenter, ublindet, randomiseret studie med paclitaxel og capecitabine versus paclitaxel, capecitabine og cetuximab til første linie behandling af recidiverende og/ eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved- og halsregionen (HNSCC) Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DAHANCA 35 Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft Aalborg Universitetshospital
DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Aalborg Universitetshospital
DANGER emesis Et multicenter, single-arm, fase 2 studie, der undersøger sikkerhed og antiemetisk effekt af Akynzeo (en fast dosis kombination af palonosetron og netupitant) plus dexametason til patienter, der modtager konkomitant kemo-stråleterapi med ugentlig cisplatin i mindst 5 uger Fase 2 Odense Universitetshospital
DASTOP 2 Stop af medicinsk behandling hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som tidligere har forsøgt behandlingsstop og har fået tilbagefald af CML og derefter genoptaget medicinsk behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling Et åbent, fase 1a/1b-forsøg med DNA-PK-hæmmeren MSC2490484A kombineret med strålebehandling hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
DNOG-2 Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Double-Biopsy PET/MR, ultralyd/PET/MR guidet biopsi og biologiske markører ved mistænkt transformation af follikulært lymfom Rigshospitalet
Driver mutation Undersøgelse af driver mutationer i blod hos patienter med bryst cancer og andre solide tumorer mhp. målrettet behandling Rigshospitalet
DUO-O Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret multicenter fase III-forsøg til vurdering af durvalumab i kombination med kemoterapi og bevacizumab efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med durvalumab, bevacizumab og olaparib hos patienter med nydiagnosticeret, fremskreden ovariecancer (DUO-O) Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC Fase 2 Herlev Hospital
Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Endoskopisk assisteret elektrokemoterpi som tillæg til neoadjuverende behandling af lokalt fremskreden endetarmskræft – et randomiseret klinisk fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Køge Sygehus
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EMERALD Behandling med Elacestrant som monoterapi versus standardbehandling til patienter med fremskreden ER+/HER2- brystkræft efter behandling med CDK4/6 hæmmer: Et åbent, randomiseret, aktivkontrolleret fase 3-multicenterforsøg Fase 3 Vejle Sygehus
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
EORTC 1709 Et fase III-forsøg med marizomib i kombination med standard temozolomid-baseret radiokemoterapi versus standard temozolomid-baseret radiokemoterapi alene hos patienter med nyligt diagnosticeret glioblastom Fase 3 Århus Universitetshospital
EpSSG-NRSTS 2005 Lokaliseret non-rhabdomyosarkom bløddels tumorer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva) Herlev Hospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
Euro LB 02 Fælleseuropæisk behandlingsprotokol for lymfoblastære lymfomer hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EuroNet-PHL-C2 Andet internationale inter-gruppe studie af klassisk Hodgkin's lymfom hos børn og unge Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EV-301 (Enforce) Et åbent, randomiseret fase 3 studie, der evaluerer enfortumab vedotin vs kemoterapi hos patienter med tidligere behandlet lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial cancer Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom Fase 2 Århus Universitetshospital
FIERCE-22 Et multicenter, ublindet fase 1b/2 studie med FGFR3 inhibitor (B-701) kombineret med pembrolizumab hos patienter med lokal avanceret eller metastatisk urotelialt karcinom, som har progredieret under behandling med platinbaseret kemoterapi Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-101 (Incyte) Ikke-blindet, dosiseskalerende fase 1/2-forsøg til vurdering af sikkerheden og tolerabiliteten ved INCB054828 hos personer med fremskreden malign sygdom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-201 (Incyte 201) Et åbent, multicenter fase 2 studie til at undersøge effekten og sikkerheden af pemigatinib (INCB054828) hos patienter med metastatisk eller inoperabel urotelialt karcinom, som har FGF/FGFR mutationer Fase 2 Rigshospitalet
FIOL Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Odense Universitetshospital
FIRST En randomiseret, dobbeltblindet, fase-3 sammenligning af platinbaseret behandling med TSR-042 og niraparib med standard platinbaseret behandling som førstelinjebehandling af stadie III eller IV ikke-mucinøs epitelial æggestokkekræft Fase 3 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Folfoxiri-Toco Randomiseret undersøgelse af bivirkninger ved behandling med FOLFOXIRI kombineret med enten tocotrienol eller placebo som første linje behandling af metastaserende colorectal cancer Fase 2
Funktionel billeddannelse ved nyrekræft (Spektral CT) Forbedret vurdering af behandlingseffekt og behandlingssvigt ved hjælp af avanceret CT teknologi hos patienter med nyrekræft Århus Universitetshospital
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT1015-04 (ENGOT-cx6) Et internationalt, multicenter, enkeltgruppeforsøg med tisotumab vedotin (HuMax®-TF-ADC) til behandling af tidligere behandlet, recidiverende eller metastatisk cervixcancer Fase 2 Rigshospitalet
GCT1015-05/cx8 Ikke-blindet fase 1b/2-forsøg med tisotumab vedotin (HuMax®-TF-ADC) i kombination med andre stoffer hos personer med tilbagevendende eller stadie IVB-livmoderhalskræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
GEN3013 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling Ukendt Fase Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft Fase 2 Herlev Hospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft Herlev Hospital
Rigshospitalet
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HD-21 HD21 for fremskredne stadier - behandlingsoptimering af første-linje behandling for fremskreden Hodgkin lymfom; sammenligning af 4-6 serier eskaleret BEACOPP med 4-6 serier BrECADD Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HER2 ovarie Patienter med c. ovarie der behandles med taxol og carboplatin (TC) som 1. linje behandling ved at tage blodprøve fra opstart af TC samt inden start af hver serie kemoterapi mhp serum-HER2 måling. Ukendt Fase Vejle Sygehus
HERAN Inhomogen hypofraktioneret strålebehandling til lokalavanceret ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer Fase 2 Rigshospitalet
HPV-test, cervical cancer og follow-up Recurrence After Surgery for Cervical Cancer - an Evaluation of the Follow-up Program Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HR-NBL-1/SIOPEN Høj-risiko neuroblastom studie no 1 SIOP-Europe Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
HuMax-AXL-ADC Et åbent dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter til evaluering af sikkerheden af Axl specifikt antistof lægemiddelkonjugat (HuMax-AXL-ADC) hos patienter med solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
I3Y-MC-JPCM Et fase 2-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med abirateronacetat plus prednison med eller uden abemaciclib til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Fase 2 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
iBLAD Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
IDO malign melanom Kombination af IDO og Survivin peptidvaccine med Temozolamid kemoterapi til patienter med metastatisk malignt melanom. Fase 2 Herlev Hospital
ILIAD Et fase 2 studie af idelalisib hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom ved tilbagefald eller behandlingsresistent sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
IMPACT Initiativ til molekylær profilering og adaptiv colorectal cancer terapi (IMPACT) Rigshospitalet
Impassion 030 Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IntReALL SR 2010 Internationalt studie for behandlng af Standard Risk tilbagefald af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ALL2010 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Javelin BRCA/ATM Et fase 2-forsøg til evaluering af sikkerhed og antitumoraktivitet for avelumab i kombination med talazoparib hos patienter med BRCA eller ATM-mutante tumorer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 158 (Pembrolizumab basket) Et klinisk forsøg med pembrolizumab (MK-3475), der evaluerer prædiktive biomarkører hos deltagere med fremskredne, solide tumorer Fase 2 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
LAG 3 Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
LEAP-011 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet studie, der sammenligner effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med lenvatinib (MK-7902/E7080) versus pembrolizumab og placebo som første linje behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom hos patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1, og som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret kemoterapi generelt uanset PD-L1 ekspressionen Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje Århus Universitetshospital
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Et fase 1/2-forsøg til undersøgelse af oralt LOXO-292 hos patienter med fremskredne solide tumorer, herunder RET-fusionspositive solide tumorer, medullær skjoldbruskkirtelkræft og andre tumorer med RET-aktivering Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
LiPlaCis Fase I/II dosiseskaleringsforsøg til evaluering af effekt, sikkerhed og tolerabilitet af LiPlaCis (Liposomal Cisplatin præperat) til patienter med diagnosticeret med cancer mamma og non-melanom hudcancer Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
LiPlaCis - screening Screening for følsomhed for cisplatin / LiPlaCis (liposomal cisplatin) og andre anticancer midler hos patienter med fremskreden brystkræft Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshosp
LON-GAS Et randomiseret fase III studie med trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) med eller uden bevacizumab til patienter med platin-resistent øsofago-gastrisk adenocarcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
LOXO-ext-17005 Et fase 1/2studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-195 til børn og voksne med tidligere behandlede NTRK fusion-positive tumorer Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 studie af den perorale, selektive TRK inhibitor LOXO-101 til patienter med NTRK fusions-positive tumorer Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 (SCOUT) Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Lymrit-37-01 Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Århus Universitetshospital
Lynx Et fase 2 forsøg som sammenligner behandlingen med daratumumab i kombination med carfilzomib og dexamethason sammenlignet med carfilzomib og dexamethason til patienter med myelomatose, der tidligere har været i behandling med daratumumab Fase 2 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
Lytix Et åben fase II enkel-center forsøg, der undersøger sikkerheden og effektiviteten af LTX-315 og adoptiv T-celleterapi hos patienter med fremskreden /metastatisk bløddelssarkom Fase 2 Herlev Hospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Mercaptopurin kinetik Plasma farmakokinetik for tablet og flydende form af 6-mercaptopurin hos børn med akut lymphoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Down Syndrome 2006 myeloid leukæmi protokol Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MMY1004 Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase 1b studie, for at sammenligne sikkerhed og farmakinetik ved subcutan behandling med daratumumab ved tilsætning af rekombinant humant hyaluronidase (rHuPH20) ved behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 1 Vejle Sygehus
MO29872 (IPSOS) Et fase III, ublindet, multcenter, randomiseret forsøg for at undersøge effekten og sikkerheden ved atezolizumab sammenlignet med kemoterapi hos patienter med behandlingsnaiv fremskreden eller recidiverende (stadie IIIb, hvor der ikke er modtagelighed for multimodal behandling) eller metastatisk (stadie IV), ikke-småcellet lungekræft, som anses for uegnede til platinholdig behandling Fase 3 Odense Universitetshospital
MODRA Et multicenter, fase IIa-forsøg, der har til formål at evaluere effektiviteten og tolerabilitet af ModraDoc006/r hos patienter med recidiverende eller metastatisk HER2-negativ brystkræft, der er egnede til behandling med taxaner Fase 2 Odense Universitetshospital
Modufolin Et åbent, mulitcenter fase I/II studie af 5,10-methylene tetrahydrofolat (Modufulin®) i kombination med en fast dosis af 5-fluorouracil (5-FU) alene eller i kombination med en fast dosis af oxaliplatin eller irinotecan hos patienter med stadie 4 kolorectal cancer Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
Molekylær diagnostik hos patienter med ukendt primær tumor Molekylær diagnostik hos patienter med ukendt primær tumor Århus Universitetshospital
MORPHO Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med FMS-like tyrosin kinase 3 (FLT3) -hæmmeren gilteritinib, administreret som vedligeholdelsesterapi efter en allogen transplantation for patienter med FLT3/ internal tandem duplication (ITD) akut myeloid leukæmi (AML) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Herlev Hospital
MR-hyperpolarisation Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen Århus Universitetshospital
Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
NAME En direkte sammenligning af Navelbine Oral (vinorelbine) kemoterapi givet enten klassisk eller metronomisk til behandling af patienter med metastaserende brystkræft Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
NeoAEGIS Et randomiseret forsøg med neoadjuvant og adjuvant kemoterapi (modificeret MAGIC regime) versus neoadjuvant kemoradioterapi (CROSS regime) til patienter med adenokarcinom i spiserør og mavemund
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol) Fase 3 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
New SPCRC Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL CNS Kortlægning af forekomsten af subklinisk involvering af centralnervesystemet hos børn med akut lymfoblastær leukæmi Ukendt Fase Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 protokol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Rigshospitalet
NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 protokol til forbedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Århus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Forsøgsprotokol for behandling af børn og teenagere med akut myeloid leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom Fase 1
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Fase 1
OCEAN Et randomiseret, kontrolleret, åbent, fase 3-forsøg med melflufen/dexamethason sammenlignet med pomalidomid/dexamethason til patienter med tilbagevendende/ikke behandlingsfølsom myelomatose, som ikke er følsom over for lenalidomid Fase 3 Vejle Sygehus
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus) Århus Universitetshospital
OPTIPAL II Optimal palliativ anti-EGFR behandling af metastatisk kolorektal cancer: Et feasibility studie, der undersøger cirkulerende tumor DNA for beslutninger vedrørende behandling Århus Universitetshospital
Optune Optimering af Optune™ behandling af recidiv glioblastom ved brug af målrettet kirurgisk remodellering af kraniet Fase 1 Århus Universitetshospital
OReO Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
P5x5 protokoller Kortvarig strålebehandling af patienter med rectum cancer Fase 2 Århus Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Herlev Hospital
PACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Århus Universitetshospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PARP-inhibitor 2x-121 Et fase II forsøg hvor effektiviteten og tolerabiliteten af PARB hæmmeren 2X-121 undersøges hos patienter med metastatisk brystkræft udvalgt ud fra 2X-121 DRP® Fase 2
PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) En prospektiv ikke-interventionssikkerhedsundersøgelse efter markedsføringstilladelse (PASS) med lenalidomid hos tidligere ubehandlede voksne patienter med myelomatose, der ikke er egnet til høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte (“transplantationsuegnet” [TNE]) (“Revlimid® TNE NDMM PASS”) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer) Fase 3
PEARLS Et randomiseret fase 3-forsøg med anti-PD-1 monoklonalt antistof pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til patienter med tidligt stadie NSCLC efter resektion og gennemførelse af standard adjuverende behandling (PEARLS) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
PERSEUS Et fase III-forsøg, der sammenligner daratumumab, VELCADE (bortezomib), lenalidomid og dexamethason (D-VRd) i forhold til VELCADE, lenalidomid og dexamethason (VRd) hos forsøgsdeltagere med tidligere ubehandlet myelomatose, som er berettiget til højdosis behandling Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
PODIUM 202 - Incyte Et fase II studie af INCMGA00012 hos deltagere med pladecelle carcinom i analkanalen, som har haft progression efter platinbaseret kemoterapi Fase 2 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
PRECODE Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH Odense Universitetshospital
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ProWide ProWide - Patientrapporterede outcomes brugt til ugentlig internetbaseret opsporing af progressiv sygdom i lungekræft; et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Prædiktion lunge DNA Blodprøve mhp genpolymorfi baseret på PCR teknik. Fase 1 Vejle Sygehus
Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmer behandling Århus Universitetshospital
PUMA-NER-5201 Et åbent fase 2 forsøg med Neratinib til patienter med solide tumorer med somatiske mutationer i den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR, HER2, HER3) eller EGFR-genamplifikationer Fase 2 Rigshospitalet
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital Roskilde
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
REACH3 Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter knoglemarvstransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Århus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewings sarkom Fase 2
Fase 3
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
REFINE Et observationsstudie af Stivarga (regorafenib) til behandling af primær leverkræft Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Re-RAD-1 Ekstern strålebehandling for bækken recidiv hos patienter med rectum cancer, der tidligere er behandlet med stråleterapi Fase 2 Århus Universitetshospital
RESPECT REhabilitation including Social and Physical activity and Education in Children and Teenagers with cancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Respons på ALK targeteret behandling Identificering af respons blandt patienter med lungecancer på ALK targeteret behandling ved undersøgelse af tumor DNA i en blodprøve Århus Universitetshospital
RT-PROM MR skanninger ved kræft i prostata hos patienter, der behandles med strålebehandling Århus Universitetshospital
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SAVANNAH Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib Fase 2 Aalborg Universitetshospital
SBRT – PC01 Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
SEED Undersøgelse af effekten af kemoterapi til patienter med kræft i mavesæk eller spiserør. Fase 2
SENOMAC Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Randers
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SEQTOR Et randomiseret åbent forsøg med henblik på at sammenligne effekten og sikkerheden af everolimus efterfulgt af kemoterapi med STZ-5FU efter progression eller den omvendte rækkefølge, kemoterapi med STZ-5FU efterfulgt af everolimus efter progression, ved fremskreden progredierende pancreatisk NET Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Siesta En randomiseret kontrolleret undersøgelse af Alendronat som forebyggende behandling mod udvikling af glucocorticoid induceret osteoporose hos patienter der behandles for malignt lymfom Aalborg Universitetshospital
SIOP 2001 Wilms tumor The Nephroblastoma Clinical Trial and Study SIOP 2001 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Smoldering MM vaccination Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose Fase 2 Herlev Hospital
SOLSTICE Et åbent, randomiseret, fase 3 forsøg, som sammenligner trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab med capecitabin i kombination med bevacizumab som første linje behandling til patienter med metastaseret colorectal cancer, der ikke er kandidater til intensiv behanding Fase 3 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Aalborg Universitetshospital
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Århus Universitetshospital
Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling Behandling af brystkræft relateret lymfødem med stamceller og fedttransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
STAR-TReC Bevarelse af rektum ved aktiv overvågning eller transanal kirurgi efter (kemo-)strålebehandling versus total mesorektal ekscision ved tidlig rektal cancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2
STESIDES Sikkerhed og farmakokinetik af ODM-209 hos patienter med metastatisk kastrations-resistent prostatakræft eller østrogenreceptor-positiv, human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ avanceret brystkræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Stråleinducerede hjerneskader Stråleinducerede hjerneskader – avanceret MR-skanning Århus Universitetshospital
SUPE-R Værdien af PET/CT og liquid biopsier (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Sym015 (anti-MET) Et åbent, multicenter, fase 1a/2a studie, der undersøger sikkerhed, tolerabilitet og antitumor aktivitet af multiple doser Sym015, en blanding af monoklonale antistoffer, som targeterer MET hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
SYNK Præ-habilitering af patienter med hoved-halskræft (SYNK) Rigshospitalet
TARGIT-E TARGIT-E (lderly) (ældre). Fase II studie af intraoperativ strålebehandling (IORT) til ældre patienter med små brystcancere Fase 2
Tazemetostat Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser Adoptiv celleterapi på tværs af kræftdiagnoser Fase 2
Fase 1
Herlev Hospital
T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom Fase 1 Herlev Hospital
TEAM Et fase 1-2 studie af 6-thioguanin i kombination med methotrexate og 6-mercaptopurin i vedligeholdelsesfase 2 til akut lymfoblastær leukæmi hos børn og voksne Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2
TET-SEL Et fase 2 studie med selinexor (KPT-330) til patienter med thymom eller thymuskarcinom (TETs), der progredierer efter primær kemoterapi Fase 2
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Rigshospitalet
TIGER Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer Fase 3
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Vejle Sygehus
TMB-H (CheckMate 848) Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TRITON2 Et multicenter, ikke-blindet fase 2 studie af rucaparib hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mRCPC) associeret med homolog rekombinations mangel (HRD) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TULIP Et ublindet, randomiseret klinisk multicenterforsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af antistof-lægemiddelkonjugatet SYD985 med lægens valg hos patienter med HER2-positiv, ikke-resektabel, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Tumorsfære Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumorsfærer for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende colorectal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
Watchful Waiting 2 (WW2) Kurativ intenderet konkomitant kemo- og stråleterapi af lav rektumcancer. Et prospektivt, multicenter observationsstudie Ukendt Fase Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Xentuzumab Et ublindet, fase 1b, dosis-eskaleringsforsøg hvor sikkerhed og tolerabilitet af xentuzumab og abemaciclib vurderes hos patienter med lokalt fremskredne eller metastaserende solide tumorer og i kombination med endokrin behandling hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2 negativ brystkræft, efterfulgt af flere kohorter Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet