Vælg type:
Vælg sygdom: Udvidet søgning >>
Søgeresultat:    (Alle)
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1 Rigshospitalet
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Vejle Sygehus
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Herlev Hospital
Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type. Fase 1 Rigshospitalet
ALCL 99 International protokol for behandling af storcellet anaplastisk lymfom hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ALICE Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 2 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adjuverende alectinib versus adjuverende platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib (tumorer større end eller lig med 4 cm) til stadie IIIa anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Odense Universitetshospital
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML LI-1 Undersøgelse vedrørende akut myeloid leukæmi og højrisiko MDS hos ældre: NCRI Protokol. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ANDROMEDA Et randomiseret fase 3-forsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden af daratumumab i kombination med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason (CyBorD) sammenlignet med CyBorD alene ved nydiagnosticeret systemisk AL-amyloidose Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
APO010 (Fase 1) Fase 1, åbent, dosiseskalerende studie, der undersøger tolerabiliteten og effektiviteten af APO010 i patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose udvalgt ved Drug Respons Predictor (DRP) Fase 1 Rigshospitalet
APO010/Screeningsprotokollen Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
APOLLO Et fase 3 studie, der sammenligner pomalidomid og dexamethason med eller uden daratumumab hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktær multipelt myelom, som har modtaget mindst én forudgående behandlingslinje med både lenalidomid og en proteasom-hæmmer Fase 3 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
ARTIMiDs MM-015 Et ikke-interventionsstudie med patienter, som behandles med pomalidomid efter relaps af refraktær myelomatose, som er behandlet med mindst 2 tidligere behandlingsregimer, indeholdende både lenalidomid og bortezomib, og har progression på sidste behandlingsregime Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ASTRAL-3 (SGI-110-07) Et fase 3, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg med guadecitabin (SGI-110) versus behandlingsvalg hos voksne med myelodysplastiske syndromer (MDS) eller kronisk myelomonocytleukæmi (CMML) tidligere behandlet med hypometylerende midler Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Atezolizumab Basket Et åbent, multi-kohorte, fase II forsøg med Atezolizumab (MPDL3280A) til metastaserede solide tumorer Fase 2 Odense Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AZA-AML-004 Sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) overfor ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af AML i første remission Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
AzaCTA Peptidvaccination i kombination med azacitidin til patienter med myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - et fase 1 studie Fase 1 Herlev Hospital
AZA-JMML-001 Et fase 2, multicenter, åbent allokeringsstudie til evaluering af farmakokinetikken, farmakodynamikken, sikkerhed og aktivitet af azacitidin til børn med nyligt diagnosticeret juvenil myelomonocytisk leukæmi før stamcelle transplantation, samt sammenligne effekten af azacitidin med et historisk kontrolmateriale Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
B9991025 Javelin PARP Medley Et fase 1b/2 studie til at evaluere sikkerhed og anti-tumor aktivitet af avelumab i kombination med poly-adenosindifosfat [adp]-ribose-polymerase (Parp) hæmmeren talazoparib hos patienter med lokalt fremskredne eller metastatiske solide tumorer Fase 2
Fase 1
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser Fase 1 Herlev Hospital
BEACON Et randomiseret, ublindet, 3-armet, fase 3 multicenterforsøg med encorafenib + cetuximab plus eller minus binimetinib over for irinotecan/cetuximab eller infusions 5-fluorouracil (5-FU)/folinsyre (FS)/irinotecan (FOLFIRI)/cetuximab med et indledende sikkerhedsforsøg af encorafenib + binimetinib + cetuximab hos patienter med BRAF V600E-muteret metastatisk kolorektal cancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Beacon ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-forsøg med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom Fase 2 Rigshospitalet
Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test Treatment of "Low Anterior Resection Syndrome" by Percutaneous Nerve Evaluation and Transanal Irrigation Århus Universitetshospital
BIO-CHIC Biomarkørstyret og dosisintensiveret kemoimmunoterapi med tidlig CNS profylakse til patienter under 65 år med højrisiko diffust storcellet B-celle lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BioHeart II Biomarkører for hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion ved trastuzumab (Herceptin) behandling – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BIOMEDE BIOlogical MEdicine for diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) Eradication Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Blinatumomab infants med rKMT2A Et pilotstudie til afprøvning af gennemførlighed, sikkerhed og effekt af tillæg af det bi-specifikke antistof Blinatumomab til spædbørn med KMT2A (MLL) rearrangeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter Interfant-06 protokollen Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Randomiseret, åbent, kontrolleret, fase 3 forsøg med antistof blinatumomab (BiTE) versus konventionel kemoterapi som konsolidering hos børn med høj-risiko 1. recidiv af B-linie akut lymfoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
BO Et fase Ib/II forsøg med combimetinib administreret som enkeltstof og i kombination med venetoclax, med eller uden atezolizumab, til patienter med tilbagevendende og refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BoneBio Kan behandlingen af øget knogleomsætning hos brystkræftpatienter med knoglemetastaser tilpasses den enkelte patient? Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Vejle Sygehus
BP29889/ Anti-Ang2 Et åbent, fase IB, multicenter forsøg med dosiseskalerende kohorter, med henblik på at vurdere sikkerhed, farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD) og terapeutisk virkning af RO7009789 (CD40 agonist) i kombination med vanucizumab (Anti-Ang2 og Anti-VEGF bispecifik monoklonalt antistof) hos patienter med metastatiske solide tumorer Fase 1
BP40087 FAP Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase Ia/Ib forsøg, som skal vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet for RO7122290, et fibroblast aktiveringsprotein-a (FAP), der er målrettet 4-1BB-ligand (CD137L), med eller uden forbehandling med obinutuzumab hos patienter med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer som monoterapi eller i kombination med atezolizumab efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Rigshospitalet
BRAF117019 (hæmatologiske specifikationer) Åbent fase II-forsøg med forsøgsdeltagere med BRAF V600E-muterede sjældne cancertyper med flere typer histologi med henblik på at undersøge den kliniske effekt af og sikkerheden ved kombinationsbehandlingen med dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
BROCADE 3 Et randomiseret placebo kontrolleret fase 3-forsøg med carboplatin og paclitaxel med eller uden PARP hæmmeren Veliparib (ABT-888) hos forsøgsdeltagere med HER2-negative metastatisk eller lokalt avanceret ikke opererbart BRCA associeret brystkræft Fase 3 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
C16029 Et fase 2/3, randomiseret, ikke-blindet forsøg med sammenligning af oral ixazomib/dexamethason og oral pomalidomid/dexamethason ved recidiverende og/eller refraktær myelomatose Fase 2
Fase 3
RegionsHospital Holstebro
Aalborg Universitetshospital
CA224-020 (LAG-3) Et fase 1/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerheden, tolerabiliteten og effektiviteten af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (Nivolumab, BMS-936558) i fremskredne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
CA9UP Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling Fase 2 Rigshospitalet
Cairo 4 Medfører operation af svulsten i tarmen en forbedret overlevelse hos patienter, med spredning af tyktarm og endetarmskræft - Et randomiseret studie mellem kirurgi og kemoterapi eller kemoterapi alene Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Århus Universitetshospital
Cellemarkører og pembrolizumab Et observationelt studiedesign til at detektere om co-stimulatoriske markører og vitamin D status hos patienter med anti-PD-1 behandlet fremskredent melanom kan forudsige behandlingseffekt Århus Universitetshospital
Cerebellar mutism syndrome Nordisk studie af cerebella mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Ukendt Fase Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Checkmate 274/CA209274 Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blind, multicenter studie af adjuverende nivolumab vs. placebo i patienter med højrisiko invasiv urotelial cancer Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CheckMate 577 Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, fase 3 studie af adjuverende nivolumab eller placebo hos patienter med resekteret karcinom i øsofagus eller den gastroøsofageale overgang Fase 3 Århus Universitetshospital
CheckMate 648 Et randomiseret fase 3 forsøg med nivolumab og ipilimumab eller nivolumab kombineret med fluorouracil plus cisplatin versus fluorouracil og cisplatin til patienter med ikke resekterbar, recidiverende eller metastatisk, tidligere ubehandlet esophageal squamous cell karcinom Fase 3 Odense Universitetshospital
Checkmate 901 Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom Fase 3 Aalborg Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
CHRONOS-4 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret, multicenter studie af intravenøs PI3K-inhibitor copanlisib i kombination med standard immunkemoterapi versus standard immunkemoterapi hos patienter med recidiverende indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) - CHRONOS-4 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Århus Universitetshospital
CITADEL 204 Et fase 2, ublindet, 2-kohorteforsøg med INCB050465, en PI3Kδ-hæmmer, hos deltagere med recidiverende eller refraktær marginalzonelymfom med eller uden tidligere eksponering for en BTK-hæmmer Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Citadel 205 (= Incyte 205) Et fase 2, ikke-blindet, 2-kohorte, multicenter studie af INCB050465, en PI3Kδ inhibitor, til recidiverende eller refraktær mantelcelle lymfom, der tidligere har været behandlet med eller uden en BTK inhibitor Fase 2 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL 13/GAIA Et fase 3, multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent studie af standard kemo-immunterapi (FCR/BR) vs. Rituximab plus Venetoclax (Rve) vs. Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (Gve) vs. Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) hos patienter i god fysisk form med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden 17p deletion eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CMPN (SJ-456) Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske studier ved de Philadelphia-kromosom negative kroniske myeloproliferative neoplasier: perspektiver for diagnostik og behandling Sjællands Universitetshospital Roskilde
Conpet Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling Fase 2 Vejle Sygehus
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Ct-BRAF (liquid biopsies) Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmer behandling Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Sjællands Universitetshospital Roskilde
Dabrafenib Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
DAHANCA 26 Fase II multicenter, ublindet, randomiseret studie med paclitaxel og capecitabine versus paclitaxel, capecitabine og cetuximab til første linie behandling af recidiverende og/ eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved- og halsregionen (HNSCC) Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DANGER emesis Et multicenter, single-arm, fase 2 studie, der undersøger sikkerhed og antiemetisk effekt af Akynzeo (en fast dosis kombination af palonosetron og netupitant) plus dexametason til patienter, der modtager konkomitant kemo-stråleterapi med ugentlig cisplatin i mindst 5 uger Fase 2 Odense Universitetshospital
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling Et åbent, fase 1a/1b-forsøg med DNA-PK-hæmmeren MSC2490484A kombineret med strålebehandling hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Driver mutation Undersøgelse af driver mutationer i blod hos patienter med bryst cancer og andre solide tumorer mhp. målrettet behandling Rigshospitalet
EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC Fase 2 Herlev Hospital
Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Endoskopisk assisteret elektrokemoterpi som tillæg til neoadjuverende behandling af lokalt fremskreden endetarmskræft – et randomiseret klinisk fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Køge Sygehus
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EMMY - Exercise in Multiple Myeloma Tidlig initieret individuel træning hos nydiagnostiseret myelomatose patienter; effekt på fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ENGOT-EN2 Et fase III forsøg med postoperative kemoterapi eller ingen postoperativ behandling for mellem- eller højrisiko patienter, stadie I-II endometriecancer med negative lymfeknuder Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ENGOT-EN3-NSGO/PALEO Et randomiseret dobbeltblindet, placebo-kontrolleret fase 2 studie af Palbociclib i kombination med Letrozol versus placebo i kombination med Letrozol for patienter med østrogenreceptor positiv fremskreden eller recidiverende endometriecancer. Fase 2 Odense Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
EPSSG RMS 2005 RMS 2005 til behandling af non-metastatisk rhabdomyosarkom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EPSSG RMS 2005 metastatisk RMS 2005 til behandling af metastatisk rhabdomyosarkom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EpSSG-NRSTS 2005 NRSTS 2005 protokol til behandling af non-rhabdomysosarkom bløddelssarkomer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva) Herlev Hospital
EsPhALL Et åbent ikke-randomiseret studie af effekt og toksicitet ved tillæg af Imatinib (BCR-ABL tyrosinkinase hæmmer) til børn i intensiv kemoterapi for Ph+/BCR-ABL+ akut lymfoblastær leukæmi Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
Euro LB 02 Fælleseuropæisk behandlingsprotokol for lymfoblastære lymfomer hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EuroNet-PHL-C2 Andet internationale inter-gruppe studie af klassisk Hodgkin's lymfom hos børn og unge Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EV-301 Et åbent, randomiseret fase 3 studie, der evaluerer enfortumab vedotin vs kemoterapi hos patienter med tidligere behandlet lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial cancer Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom Fase 2 Århus Universitetshospital
FHCRC 2206 Undersøgelse af effekten af immunhæmmende behandling med sirolimus kombineret med cyklosporin (CSP) og mycofenolatmofetil (MMF) som akut GVHD profylakse efter nonmyeloablativ HLA klasse I eller II mismatchet donor Hematopoietisk Celle Transplantation (HCT) – Et Multi-Center forsøg Rigshospitalet
FIERCE-22 Et multicenter, ublindet fase 1b/2 studie med FGFR3 inhibitor (B-701) kombineret med pembrolizumab hos patienter med lokal avanceret eller metastatisk urotelialt karcinom, som har progredieret under behandling med platinbaseret kemoterapi Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-101 (Incyte) Ikke-blindet, dosiseskalerende fase 1/2-forsøg til vurdering af sikkerheden og tolerabiliteten ved INCB054828 hos personer med fremskreden malign sygdom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
FIGHT-201 Et åbent, multicenter fase 2 studie til at undersøge effekten og sikkerheden af pemigatinib (INCB054828) hos patienter med metastatisk eller inoperabel urotelialt karcinom, som har FGF/FGFR mutationer Fase 2 Rigshospitalet
FIRST En randomiseret, dobbeltblindet, fase-3 sammenligning af platinbaseret behandling med TSR-042 og niraparib med standard platinbaseret behandling som førstelinjebehandling af stadie III eller IV ikke-mucinøs epitelial æggestokkekræft Fase 3 Rigshospitalet
FORT-1 Et randomiseret, ikke-blindet, multicenter fase 2/3 studie til at evaluere effekt og sikkerhed af rogaratinib (BAY1163877) sammenlignet med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialt karcinom, som tidligere er behandlet med platin-holdig kemoterapi Fase 2
Fase 3
Funktionel billeddannelse ved nyrekræft Forbedret vurdering af behandlingseffekt og behandlingssvigt ved hjælp af avanceret CT teknologi hos patienter med nyrekræft Århus Universitetshospital
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT1015-04 (ENGOT-cx6) Et internationalt, multicenter, enkeltgruppeforsøg med tisotumab vedotin (HuMax®-TF-ADC) til behandling af tidligere behandlet, recidiverende eller metastatisk cervixcancer Fase 2 Rigshospitalet
GEN3013 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling Ukendt Fase Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft Fase 2 Herlev Hospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft Herlev Hospital
Rigshospitalet
GOSSAMER Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret multicenterforsøg med FLT3-hæmmeren gilteritinib (ASP2215) givet som vedligeholdelsesbehandling efter induktions-/konsolideringsbehandling til forsøgsdeltagere med FLT3/ITD AML i første komplette remission Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HD21 HD21 for fremskredne stadier - behandlingsoptimering af første-linje behandling for fremskreden Hodgkin lymfom; sammenligning af 4-6 serier eskaleret BEACOPP med 4-6 serier BrECADD Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Heartcheck En undersøgelse af hjertefunktion hos patienter med kræft i spiserør og mavemund som planlægges behandlet med kemo- og stråleterapi samt operation Århus Universitetshospital
HER2 ovarie Patienter med c. ovarie der behandles med taxol og carboplatin (TC) som 1. linje behandling ved at tage blodprøve fra opstart af TC samt inden start af hver serie kemoterapi mhp serum-HER2 måling. Ukendt Fase Vejle Sygehus
HERAN Inhomogen hypofraktioneret strålebehandling til lokalavanceret ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer Fase 2 Rigshospitalet
HPV-test, cervical cancer og follow-up Recurrence After Surgery for Cervical Cancer - an Evaluation of the Follow-up Program Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HR-NBL-1/SIOPEN Høj-risiko neuroblastom studie no 1 SIOP-Europe Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
HuMax-AXL-ADC Et åbent dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter til evaluering af sikkerheden af Axl specifikt antistof lægemiddelkonjugat (HuMax-AXL-ADC) hos patienter med solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
IDHENTIFY/AG-221 Et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie hvor effekt og sikkerhed med AG-221 sammenlignes med konventionel behandlingsregime hos ældre patienter med sene stadier af AML med IDH2 mutation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IDO malign melanom Kombination af IDO og Survivin peptidvaccine med Temozolamid kemoterapi til patienter med metastatisk malignt melanom. Fase 2 Herlev Hospital
ILIAD Et fase 2 studie af idelalisib hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom ved tilbagefald eller behandlingsresistent sygdom Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IMagyn050/YO39523 En fase 3, multicenter, randomiseret undersøgelse af atezolizumab vs. placebo indgivet sammen med paclitaxel, carboplatin og bevacizumab til patienter med nydiagnosticeret stadie III- eller IV kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær bughindekræft Fase 3 Odense Universitetshospital
IMmotion 010 - WO39210 (Adj. Atezolizumab) Et fase 3 forsøg, der er multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbeltblindt, med henblik på vurdering af atezolizumab (anti-PD-L1 antistof) som adjuverende behandling af patienter med renalcellekarcinom med høj risiko for at udvikle metastaser efter nefrektomi Fase 3 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv Undersøgelse af immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv fra patienter med follikulært lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi
Immunterapi til Myelomatose – et forstudie Kliniske og immunologiske studier ved myelomatose og forstadier hertil: perspektiver for diagnostik og behandling Herlev Hospital
IMPACT Initiativ til molekylær profilering og adaptiv colorectal cancer terapi (IMPACT) Rigshospitalet
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IMROZ – EFC12522 Et fase 3, randomiseret, ikke-blindet multicenterforsøg til vurdering af den kliniske gevinst ved behandling med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade®), lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason versus en kombination af bortezomib, lenalidomid og dexamethason hos forsøgsdeltagere med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til transplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Interfant-06 Internationalt studie af behandlingen af akut lymfoblastisk og bifænotypisk leukæmi hos børn under et år Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
IntReALL SR 2010 Internationalt studie for behandlng af Standard Risk tilbagefald af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ALL2010 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Irofulven fase II Et fase II forsøg med Irofulven til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, der tidligere er behandlet med antiandrogen samt Docetaxel og som har en ”Drug Response Predictor” (DRP®), der indikerer høj sandsynlighed for respons på Irofulven Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Irofulven screening Screening for følsomhed for anticancer midler hos patienter med udbredt prostata-cancer Fase 1 Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for colorectal cancer patienter - En undersøgelse af gennemførbarhed og effekterne af intervalgangtræning for colorectal cancer patienter med brug af smart phone applikation som træningsmodalitet Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Javelin Bladder 100 Et fase 3, multicenter, multinationalt, randomiseret, open-label, parallel designet studie af Avelumab (MSB0010718C) plus bedste understøttende behandling (BSC) vs. BSC alene, som vedligeholdende behandling for patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urothelial kræft, hvis sygdom IKKE forværredes efter afslutningen af første linje platinholdige kemoterapi Fase 3 Herlev Hospital
Kaleidoscope Et prospektivt ikke-intervention post-autorisation sikkerhedsstudie (PASS) designet som et sygdomsregister over patienter med transfusionsafhængigt myelodysplastisk syndrom (MDS) af typerne IPSS lav- eller middel-1-risiko og isoleret 5q-deletion Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Keynote 158 (Pembrolizumab basket) Et klinisk forsøg med pembrolizumab (MK-3475), der evaluerer prædiktive biomarkører hos deltagere med fremskredne, solide tumorer Fase 2 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
Keynote 590 Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 3 studie med pembrolizumab (MK-3475) i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil versus placebo i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil som første-linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk spiserørskræft Fase 3
Keynote-654-04 Et fase 3, randomiseret, dobbel-blindt forsøg med pembrolizumab plus epacadostat sammenlignet med pembrolizumab plus placebo som første-linje behandling hos patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft, der har høj ekspression af PD-L1 Fase 3 Odense Universitetshospital
LAG 3 Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC) Fase 2 Odense Universitetshospital
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje Århus Universitetshospital
LiPlaCis Fase I/II dosiseskaleringsforsøg til evaluering af effekt, sikkerhed og tolerabilitet af LiPlaCis (Liposomal Cisplatin præperat) til patienter med diagnosticeret med cancer mamma og non-melanom hudcancer Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
LiPlaCis - screening Screening for følsomhed for cisplatin / LiPlaCis (liposomal cisplatin) og andre anticancer midler hos patienter med fremskreden brystkræft Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshosp
LOXO-ext-17005 Et fase 1/2studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-195 til børn og voksne med tidligere behandlede NTRK fusion-positive tumorer Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
LUCANO-2 Multimodal intervention for patienter med ikke-småcellet lungekræft, et feasibility studie Aalborg Universitetshospital
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
LYCA Preventive Intervention Against Lymphedema After Breast Cancer Surgery (LYCA) Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Ringsted Sygehus
Lymrit-37-01 Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Århus Universitetshospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Mercaptopurin kinetik Plasma farmakokinetik for tablet og flydende form af 6-mercaptopurin hos børn med akut lymphoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
MERU Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 3 forsøg med Rovalpituzumab Tesirine som vedligeholdelsesbehandling efter første-linje behandling med platin-holdig kemoterapi, hos patienter med fremskreden småcellet lungekræft (SCLC) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Down Syndrome 2006 myeloid leukæmi protokol Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MO29872 (IPSOS) Et fase III, ublindet, multcenter, randomiseret forsøg for at undersøge effekten og sikkerheden ved atezolizumab sammenlignet med kemoterapi hos patienter med behandlingsnaiv fremskreden eller recidiverende (stadie IIIb, hvor der ikke er modtagelighed for multimodal behandling) eller metastatisk (stadie IV), ikke-småcellet lungekræft, som anses for uegnede til platinholdig behandling Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Modufolin Et åbent, mulitcenter fase I/II studie af 5,10-methylene tetrahydrofolat (Modufulin®) i kombination med en fast dosis af 5-fluorouracil (5-FU) alene eller i kombination med en fast dosis af oxaliplatin eller irinotecan hos patienter med stadie 4 kolorectal cancer Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
MODUL Multicenter, randomiseret klinisk forsøg med biomarkør-dreven vedligeholdelsesbehandling i første linie metastatisk kolorektal kræft Fase 2 Odense Universitetshospital
MORPHO Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med FMS-like tyrosin kinase 3 (FLT3) -hæmmeren gilteritinib, administreret som vedligeholdelsesterapi efter en allogen transplantation for patienter med FLT3/ internal tandem duplication (ITD) akut myeloid leukæmi (AML) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Herlev Hospital
MR-hyperpolarisation Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen Århus Universitetshospital
NAME En direkte sammenligning af Navelbine Oral (vinorelbine) kemoterapi givet enten klassisk eller metronomisk til behandling af patienter med metastaserende brystkræft Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetsho
Nano Knife Videreudvikling af Elektroporation - Nanoknife som behandlingsmulighed hos patienter med lokaliseret avanceret pancreas cancer uden spredning Aalborg Universitetshospital
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
NavMetro Et sikkerheds og effektstudie af standard dosering af carboplatin dag 1 hver 3. uge med daglig Navelbine® 20/30 mg (oralt) i løbet af 4 serier (12 uger) til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft Århus Universitetshospital
NeoAEGIS Et randomiseret forsøg med neoadjuvant og adjuvant kemoterapi (modificeret MAGIC regime) versus neoadjuvant kemoradioterapi (CROSS regime) til patienter med adenokarcinom i spiserør og mavemund Rigshospitalet
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol) Fase 3 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
New SPCRC Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Rigshospitalet
NOPHO ALL CNS Kortlægning af forekomsten af subklinisk involvering af centralnervesystemet hos børn med akut lymfoblastær leukæmi Ukendt Fase Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 protocol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Rigshospitalet
NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 protokol til forbedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Århus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Ukendt Fase Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic 8 FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter med potentiel resektabel metastaserende kolorektalcancer med wild type KRAS og BRAF. Et randomiseret fase II studie Fase 2 Odense Universitetshospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
NP39461 Åbent, dosiseskalerende/udvidet fase Ib forsøg for at vurdere sikkerheden ved samt farmakokinetikken og den kliniske aktivitet af kombinationen af RO6870810 og venetoclax med eller uden rituximab hos patienter med recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Fase 1 Rigshospitalet
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom Fase 1 Rigshospitalet
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Fase 1 Rigshospitalet
OCEAN Et randomiseret, kontrolleret, åbent, fase 3-forsøg med melflufen/dexamethason sammenlignet med pomalidomid/dexamethason til patienter med tilbagevendende/ikke behandlingsfølsom myelomatose, som ikke er følsom over for lenalidomid Fase 3 Vejle Sygehus
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OPAL Follow-up of Endometrial Cancer Patients (OPAL) Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
OPINION Et fase IIIb, enkeltarmet, ikke-blindet, multicenterforsøg med vedligeholdelsesmonoterapi med Olaparib hos patienter med platinsensitiv recidiverende ovariecancer uden kimcellemutation i BRCA, som har udvist komplet eller delvis respons efter platinbaseret kemoterapi Fase 3 Aalborg Universitetshospital
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus) Århus Universitetshospital
OPTIC Et randomiseret, ublindet fase 2-forsøg med ponatinib hos patienter med resistent kronisk fase kronisk myeloid leukæmi med henblik på beskrivelse af effekt og sikkerhed af en række doser Fase 2 Århus Universitetshospital
OPTIPAL II Optimal palliativ anti-EGFR behandling af metastatisk kolorektal cancer: Et feasibility studie, der undersøger cirkulerende tumor DNA for beslutninger vedrørende behandling Århus Universitetshospital
Optune Optimering af Optune™ behandling af recidiv glioblastom ved brug af målrettet kirurgisk remodellering af kraniet Fase 1 Århus Universitetshospital
OReO Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Herlev Hospital
PACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Århus Universitetshospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PARP-inhibitor 2x-121 Et fase II forsøg hvor effektiviteten og tolerabiliteten af PARB hæmmeren 2X-121 undersøges hos patienter med metastatisk brystkræft udvalgt ud fra 2X-121 DRP® Fase 2
PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) En prospektiv ikke-interventionssikkerhedsundersøgelse efter markedsføringstilladelse (PASS) med lenalidomid hos tidligere ubehandlede voksne patienter med myelomatose, der ikke er egnet til høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte (“transplantationsuegnet” [TNE]) (“Revlimid® TNE NDMM PASS”) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer) Fase 3 Rigshospitalet
PEARLS Et randomiseret fase 3-forsøg med anti-PD-1 monoklonalt antistof pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til patienter med tidligt stadie NSCLC efter resektion og gennemførelse af standard adjuverende behandling (PEARLS) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Perfusion skanning af nyretumor Perfusion skanning af nyretumor Sjællands Universitetshospital Roskilde
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Herlev Hospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Prima Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, multicenter studie af Niraparib som vedligeholdelsesbehandling til patienter med fremskreden HRD-Positiv kræft i æggestokkene efter respons på front line platinbaseret kemoterapi Fase 3 Odense Universitetshospital
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
PROCAN Sexual and Urological Rehabilitation to Men Operated for Prostate Cancer and Their Partners (PROCAN) Rigshospitalet
ProWide ProWide - Patientrapporterede outcomes brugt til ugentlig internetbaseret opsporing af progressiv sygdom i lungekræft; et randomiseret, kontrolleret studie Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Aalborg Universitetshospital
Prædiktion lunge DNA Blodprøve mhp genpolymorfi baseret på PCR teknik. Fase 1 Vejle Sygehus
PUMA-NER-5201 Et åbent fase 2 forsøg med Neratinib til patienter med solide tumorer med somatiske mutationer i den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR, HER2, HER3) eller EGFR-genamplifikationer Fase 2 Rigshospitalet
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital Roskilde
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
REACH-2 Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær akut graft-versus-host sygdom (aGVHD) efter knoglemarvstransplantation Fase 3 Rigshospitalet
REACH3 Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter knoglemarvstransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Århus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewing sarkom Fase 2
Fase 3
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Re-RAD-1 Ekstern strålebehandling for bækken recidiv hos patienter med rectum cancer, der tidligere er behandlet med stråleterapi Fase 2 Århus Universitetshospital
RESPECT REhabilitation including Social and Physical activity and Education in Children and Teenagers with cancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Respons på ALK targeteret behandling Identificering af respons blandt patienter med lungecancer på ALK targeteret behandling ved undersøgelse af tumor DNA i en blodprøve Århus Universitetshospital
RT-PROM MR skanninger ved kræft i prostata hos patienter, der behandles med strålebehandling Århus Universitetshospital
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
SBRT – PC01 Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
SBRT vs. MWA Et randomiseret fase 3 studie af stereotaktisk strålebehandling (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT) versus mikrobølgeablation (Microwave Ablation, MWA) for inoperable kolorektale levermetastaser Fase 3 Rigshospitalet
Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer Screening and Systematic Follow-up for Cardiopulmonary Comorbidity in Patients Having Surgery for Colorectal Cancer Vejle Sygehus
SEAVATS studiet Supplementary Epidural Analgesia in Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) - The SEAVATS Study Odense Universitetshospital
SEED Undersøgelse af effekten af kemoterapi til patienter med kræft i mavesæk eller spiserør. Fase 2
SENOMAC Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Randers
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SEQTOR Et randomiseret åbent forsøg med henblik på at sammenligne effekten og sikkerheden af everolimus efterfulgt af kemoterapi med STZ-5FU efter progression eller den omvendte rækkefølge, kemoterapi med STZ-5FU efterfulgt af everolimus efter progression, ved fremskreden progredierende pancreatisk NET Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Siesta En randomiseret kontrolleret undersøgelse af Alendronat som forebyggende behandling mod udvikling af glucocorticoid induceret osteoporose hos patienter der behandles for malignt lymfom Aalborg Universitetshospital
SIOP 2001 Wilms tumor The Nephroblastoma clinical trial and study SIOP 2001 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SIOPEL 6 Et multicenter studie af effekten af cisplatinbehandling for hepatoblastom Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
SIOP-LGG 2004 Cooperative multicenter Study for Children and Adolescents with Low Grade Glioma Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SOPHIA Et randomiseret fase III studie af Margetuximab Plus Kemoterapi vs Trastuzumab Plus Kemoterapi til behandlingen patienter med HER2 + metastatisk brystkræft, der tidligere har modtaget anti-HER2 og systemisk terapi Fase 3 Sjællands Universitetshospital Næstved
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Århus Universitetshospital
Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling Behandling af brystkræft relateret lymfødem med stamceller og fedttransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2
STEREOCORD Et randomiseret studie ift. stereotaktisk strålebehandling versus dekompressions kirurgi efterfulgt af postoperativt strålebehandling hos patienter med metastatisk rygmarvskompression. Rigshospitalet
STOP-OP Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet Rigshospitalet
STRASS Et fase III randomiseret studie af præoperativ strålebehandling plus kirurgisk behandling versus kirurgisk behandling af patienter med retroperitonealt sarkom (RPS) Fase 3 Herlev Hospital
SUPE-R Værdien af PET/CT og liquid biopsier (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Sym015 (anti-MET) Et åbent, multicenter, fase 1a/2a studie, der undersøger sikkerhed, tolerabilitet og antitumor aktivitet af multiple doser Sym015, en blanding af monoklonale antistoffer, som targeterer MET hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
SYNK Præ-habilitering af patienter med hoved-halskræft (SYNK) Rigshospitalet
TARGIT-E TARGIT-E (lderly) (ældre). Fase II studie af intraoperativ strålebehandling (IORT) til ældre patienter med små brystcancere Fase 2
Tazemetostat Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser Adoptiv celleterapi på tværs af kræftdiagnoser Fase 2
Fase 1
Herlev Hospital
T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom Fase 1 Herlev Hospital
TEAM Et fase 1-2 studie af 6-thioguanin i kombination med methotrexate og 6-mercaptopurin i vedligeholdelsesfase 2 til akut lymfoblastær leukæmi hos børn og voksne Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2 Rigshospitalet
TET-SEL Et fase 2 studie med selinexor (KPT-330) til patienter med thymom eller thymuskarcinom (TETs), der progredierer efter primær kemoterapi Fase 2 Rigshospitalet
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Rigshospitalet
TIGER Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer Fase 3 Rigshospitalet
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Vejle Sygehus
TMB-H (CheckMate 848) Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
TREM Et fase II forsøg af AZD9291 til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som er progredieret efter tidligere behandling med EGFR TKI. Fase 2 Odense Universitetshospital
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TRITON2 Et multicenter, ikke-blindet fase 2 studie af rucaparib hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mRCPC) associeret med homolog rekombinations mangel (HRD) Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen Fase 3 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
TULIP Et ublindet, randomiseret klinisk multicenterforsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af antistof-lægemiddelkonjugatet SYD985 med lægens valg hos patienter med HER2-positiv, ikke-resektabel, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Tumorsfære Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumorsfærer for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende colorectal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
VISION/HOVON 141 CLL Et prospektivt, multicenter fase II forsøg for behandling med ibrutinib plus venetoclax af patienter med kreatinin clearance ≥ 30 ml/min, som har modtaget tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (RR-CLL) med eller uden TP53 aberrationer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Watchful Waiting 2 (WW2) Kurativ intenderet konkomitant kemo- og stråleterapi af lav rektumcancer. Et prospektivt, multicenter observationsstudie Ukendt Fase Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital